Thứ năm, 16/08/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trình tự, thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

01/08/2012, 09:23 (GMT+7)

Trình tự, thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn được quy định như thế nào?

* Trình tự, thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn được quy định như thế nào? (tiếp theo và hết)

Trả lời:

c) Bước 3: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

Cơ quan chức năng cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển đến có trách nhiệm:

- Tổ chức việc xác định đặc điểm khu rừng sẽ giao cho cộng đồng dân cư thôn (xác định về chất lượng rừng được giao cho cộng đồng của cơ quan tư vấn lâm nghiệp có trách nhiệm).

- Chủ trì việc thẩm định kết quả xác định đặc điểm khu rừng trên cơ sở có xác nhận của tổ chức tư vấn có trách nhiệm về đánh giá rừng (tổ chức tư vấn là người chịu trách nhiệm trách nhiệm chính trong việc đánh giá chất lượng rừng, cùng ký vào biên bản đánh giá còn có chủ rừng, có người đại diện chính quyền địa phương); sự phù hợp của việc giao rừng với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch ba loại rừng; tính khả thi của kế hoạch quản lý rừng của cộng đồng dân cư thôn.

- Lập tờ trình, trình UBND cấp huyện về việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.

- Thời gian thực hiện bước 3 là 10 ngày làm việc.

d) Bước 4: Quyết định việc giao rừng

UBND cấp huyện sau khi nhận được tờ trình từ cơ quan chức năng chuyển đến có trách nhiệm xem xét và quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; chuyển quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, UBND cấp xã và cho cơ quan chức năng cấp huyện. Thời gian thực hiện bước 4 là 03 ngày làm việc.

đ) Bước 5: Thực hiện quyết định giao rừng

- UBND cấp xã sau khi nhận được quyết định giao rừng của UBND cấp huyện, có trách nhiệm:

+ Thông báo và đôn đốc công đồng dân cư thôn thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);

+ Tổ chức bàn giao rừng ngoài thực địa có sự tham gia của cơ quan chức năng và các chủ rừng có chung ranh giới; lập biên bản bàn giao rừng giữa UBND cấp xã với cộng đồng dân cư thôn.

- Cộng đồng dân cư thôn ngay sau khi nhận được rừng tại thực địa có trách nhiệm đóng cột mốc khu rừng được giao có sự chứng kiến của đại diện UBND cấp xã và chủ rừng có chung ranh giới.

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu cộng đồng dân cư thôn không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc cộng đồng dân cư thôn không được giao rừng. Thời gian thực hiện bước 5 là 03 ngày làm việc.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận