Thứ tư, 24/04/2019 11:38 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trợ giúp pháp lý

19/06/2013, 09:51 (GMT+7)

Tôi muốn hiểu rõ thêm về trách nhiệm của các bộ, ngành trong vấn đề chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào tộc, có điều kiện kinh tế khó khăn.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: vutuan_82@gmail.com xin hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại xã (trong thời gian thử việc) thuộc vùng đồng bào dân tộc, có điều kiện kinh tế khó khăn. Hiện nay chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào xã tôi đang được hưởng và thực hiện. Tôi muốn hiểu rõ thêm về trách nhiệm của các bộ, ngành trong vấn đề này.

Trả lời:

Theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020 quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý như sau:

Bộ Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này; Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này; Tổng hợp dự toán ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này do ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này; định kỳ hằng năm sơ kết, tổng kết, tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này; Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này; Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan có giải pháp huy động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để thực hiện quyết định này; Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này; Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định này tại địa phương.

Trên đây là những quy định chung trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 59.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận