Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành

Thứ Hai 03/08/2015 , 15:17 (GMT+7)

Ngày 3/8, Đảng ủy Bộ NN-PTNT khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Nhân dịp này, Đồng chí Hoàng Văn Thắng (ảnh), Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã trả lời phỏng vấn báo NNVN về một số vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Bộ thời gian qua và một số định hướng trong nhiệm kỳ tới...

PV: Thưa đồng chí Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT, đề nghị đồng chí đánh giá những kết quả tiêu biểu nhất về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ NN-PTNT trong nhiệm kỳ qua?

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ đã phấn đấu và đạt nhiều kết quả tốt trên tất cả các nội dung công tác. Kết quả đó thể hiện ở những mặt sau:

Một là, Đảng ủy Bộ luôn coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng vì xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Bộ không ngừng đổi mới phương thức, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Hai là, Đảng bộ Bộ đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với công tác cán bộ, Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, Đảng ủy Bộ đã triển khai một cách đồng bộ, căn bản các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp. Đây là nhân tố quyết định sự thành công của các mặt công tác của Đảng bộ và của Bộ, Ngành. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc hoàn thành việc xây dựng quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo của cấp ủy giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ cũng đã quy hoạch được đội ngũ cán bộ cấp ủy, đáp ứng yêu cầu của Đảng, ở nhiều độ tuổi khác nhau để chuẩn bị cho trước mắt và lâu dài. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Bộ cũng đã được quy hoạch để bồi dưỡng, đào tạo. Đảng ủy Bộ cũng phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng Bộ quy hoạch và xem xét, đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Bộ đã kiện toàn và tạo sự thống nhất trong tổ chức đảng; quan tâm phát triển Đảng, nhất là trong đội ngũ cán bộ trẻ, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba là, Đảng ủy Bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng, thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Các cấp ủy đã quan tâm sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác thi hành kỷ luật đảng và giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên cũng đã góp phần ổn định tình hình tại cơ sở đảng và giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Bốn là, làm tốt công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác dân vận theo hướng xây dựng những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Trên tinh thần đó, thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả như: rà soát, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hủy bỏ những thủ tục rườm rà, không phù hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; nêu cao đạo đức công vụ... Đến nay, 100% các Cục chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông”, sử dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính, đồng thời công khai, minh bạch các thủ tục, giấy tờ, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Năm là, Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ hoạt động đúng Điều lệ, đúng định hướng của Đảng. Các tổ chức Đoàn thể của Bộ đã hoạt động tích cực, thiết thực, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành bằng nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, qua đó đã thu hút, tập hợp và giáo dục cán bộ, đoàn viên. Các tổ chức Đoàn thể đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng.

PV: Xin đồng chí cho biết việc thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành trong những năm qua?

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Đảng bộ Bộ NN-PTNT xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tư tưởng là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Nhờ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nên trong những qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp với Bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách triển khai trong toàn Ngành; toàn Đảng bộ đã tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ, cơ bản các chỉ tiêu chính về kinh tế của toàn ngành đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, ngành nông nghiệp tiếp tục có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo và ổn định chính trị; nhiều lĩnh vực đạt tăng trưởng giá trị sản xuất cao so với đầu nhiệm kỳ như: thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt...

Chất lượng tăng trưởng ngành tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành đã tăng từ 57% năm 2010 lên 67,8% năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 19,15 tỷ USD (năm 2010) lên 30,86 tỷ USD (năm 2014), tăng bình quân 12,5%/năm (vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra đến 2015 đạt 21 tỷ USD).

Các tiêu chí khác như giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng mức thu nhập bình quân của người dân nông thôn, tỷ lệ người dân được dùng nước hợp vệ sinh cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ước hết năm 2015, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86% (tăng 11% so với năm 2010), tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí mới đạt 65% (tăng 13% so với 2010); khoảng 20% số xã trên cả nước đạt tiêu chí Nông thôn mới; một số chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng đã đảm bảo kế hoạch đặt ra với hàng trăm công trình, dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực của ngành.

PV: Theo đồng chí, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ và của cả Bộ, Ngành. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Bộ xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Hai là, tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X); đồng thời tiếp tục thực hiện những nội dung về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ba là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bốn là, quan tâm thực hiện tốt công tác tác Dân vận mà trọng tâm là Dân vận nhà nước hướng tới mục tiêu: Tất cả chủ trương, chính sách của Bộ, Ngành đều phù hợp với thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Năm là, quan tâm chăm lo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, coi đó là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng.

Trên tinh thần những nhiệm vụ chính của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tiếp tục tham mưu và làm tốt những nhiệm vụ quan trọng, đó là: (1) Khẩn trương thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về lĩnh vực nông nghiệp và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; (2) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; (3) Tiếp tục hoàn thiện chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất phát triển và dân sinh an toàn; (4) Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với sản xuất; (5) Hoàn thiện những quan điểm, chủ trương về đổi mới quan hệ sản xuất đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa; (6) Tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế vùng miền, cây, con phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn...

PV: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức tốt Đại hội cơ sở làm tiền đề cho Đại hội Đảng bộ Bộ. Đồng chí có thể chia sẻ những kết quả đó?

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Về kết quả tổ chức Đại hội ở cơ sở, đến nay 60/60 đảng bộ, chi bộ đã tiến hành xong Đại hội theo đúng quy định của Trung ương. Chất lượng Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng cao một bước đáng kể được thể hiện ở chất lượng Văn kiện trình Đại hội và chất lượng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội của 60 đơn vị đã bầu ra được 374 đồng chí cấp ủy viên, trong đó nữ 67 đồng chí (18%), cấp ủy dưới 40 tuổi có 53 đồng chí (chiếm 14,2%), cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên có 372 đồng chí (chiếm 99,5%), cấp ủy viên có trình độ lí luận chính trị cao cấp và cử nhân có 261 đồng chí (chiếm 70%). Sau Đại hội, các đảng bộ, chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ và được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chuẩn y cấp ủy. Việc tổ chức thành công Đại hội tại các đơn vị cơ sở là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ Bộ diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy định, đồng thời là cơ sở để toàn Đảng bộ Bộ NN-PTNT xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện trong 5 năm tới.

Xin cảm ơn Thứ trưởng.

Nạn nhân kể vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 35 người bị thương

Nạn nhân kể vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 35 người bị thương

Xã hội 11/07/2020 - 14:44

Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 35 người bị thương

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

Chính trị 11/07/2020 - 14:13

Sáng 11/7, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thú y Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm của SAGRI

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm của SAGRI

Thời sự 11/07/2020 - 14:00

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch TP. HCM, vừa bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Khu đất vàng Sabeco khiến ông Vũ Huy Hoàng và bộ sậu nhúng chàm

Khu đất vàng Sabeco khiến ông Vũ Huy Hoàng và bộ sậu nhúng chàm

Thời sự 11/07/2020 - 13:37

Khu đất vàng Sabeco khiến hàng loạt cựu lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố rộng khoảng 6.000m2 với bốn mặt tiền.

Khánh Hòa: Nhiều doanh nghiệp chây ỳ nợ BHXH

Khánh Hòa: Nhiều doanh nghiệp chây ỳ nợ BHXH

Xã hội 11/07/2020 - 12:40

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng trở nên nhưng thiếu phối hợp với cơ quan BHXH để trả nợ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư với Tổng thống Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư với Tổng thống Trump

Chính trị 11/07/2020 - 12:06

Kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng với Tổng thống Trump.

Xe lao xuống vực khiến 6 người tử vong: Vừa đổi tài xế thì gặp nạn

Xe lao xuống vực khiến 6 người tử vong: Vừa đổi tài xế thì gặp nạn

Xã hội 11/07/2020 - 12:00

Theo lời khai ban đầu của tài xế, khi chạy đến địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thì chiếc xe mất thắng khiến 6 người tử vong và hơn 20 người bị thương.

Khuyến cáo người dân không sử dụng tỏi vớt được dưới sông

Khuyến cáo người dân không sử dụng tỏi vớt được dưới sông

Thời sự 11/07/2020 - 11:33

Người dân xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) phát hiện có một lượng lớn tỏi được đựng trong bao lưới trôi trên sông.

Nước sông La nhuốm màu đỏ, hàng nghìn hộ dân bất an, kêu cứu

Nước sông La nhuốm màu đỏ, hàng nghìn hộ dân bất an, kêu cứu

Thời sự 11/07/2020 - 10:38

Nước đập dâng Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) đổ xuống sông La gây nên hiện tượng đỏ đục cả khúc sông dài gần 10 km, gây hoang mang cho hàng vạn hộ dân vùng hạ lưu.

Xe khách lao xuống vực, 6 người tử vong, 28 người bị thương

Xe khách lao xuống vực, 6 người tử vong, 28 người bị thương

Xã hội 11/07/2020 - 09:55

Xe khách lao xuống vực khi đang lưu thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum khiến 6 người tử vong, nhiều hành khách bị thương.

Án nào cho cựu Bộ trưởng Công Thương?

Án nào cho cựu Bộ trưởng Công Thương?

Thời sự 11/07/2020 - 09:40

Không còn chuyện quan chức "hạ cánh an toàn" nữa. Những tội lỗi đều sẽ bị trả giá, vấn đề là nhanh hay chậm một vài bước mà thôi.

Nước sông La đổi màu do lòng hồ Ngàn Trươi

Nước sông La đổi màu do lòng hồ Ngàn Trươi

Thời sự 11/07/2020 - 09:22

Nguyên nhân khiến nước sông La đổi màu bất thường từ năm 2019 là do khu vực đáy lòng hồ Ngàn Trươi có thành phần sắt sa khoáng và xác thực vật đang phân hủy

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

Sáng 11/7, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thú y Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Tăng tốc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Tăng tốc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Chiều 9/7, Thứ trưởng NN-PTNT Lê Quốc Doanh dẫn đầu đoàn công tác tham quan mô hình làm mạ khay, cấy máy, phun thuốc bằng máy bay không người lái.

Xe lao xuống vực khiến 6 người tử vong: Vừa đổi tài xế thì gặp nạn

Xe lao xuống vực khiến 6 người tử vong: Vừa đổi tài xế thì gặp nạn

Theo lời khai ban đầu của tài xế, khi chạy đến địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thì chiếc xe mất thắng khiến 6 người tử vong và hơn 20 người bị thương.

Người khơi dòng du lịch Trạm Tấu

Người khơi dòng du lịch Trạm Tấu

Trạm Tấu - miền đất hoang sơ bậc nhất của tỉnh Yên Bái, với nhiều cảnh quan thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, nơi không ít du khách muốn khám phá…