Thứ hai, 19/08/2019 11:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xếp lương cán bộ công chức

16/01/2018, 06:35 (GMT+7)

Thông tư số 07/2015 ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, ngạch công chức chuyên ngành NN-PTNT...

Bạn đọc xin hỏi luật sư về việc xếp lương cán bộ có trình độ cao đẳng nay được bổ nhiệm vào ngạch trung cấp theo Thông tư 07/2015 ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ, gồm các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, ông Nguyễn Văn A có trình độ cao đẳng, được tuyển dụng vào công chức và đóng BHXH từ 15/10/2010, xếp ngạch kiểm lâm viên cao đẳng, lương bậc 3, hệ số 2,72 từ 1/11/2016, ông được tăng lương trước hạn 12 tháng. Nay Sở Nội vụ xếp lương kiểm lâm viên trung cấp bậc 4 có hệ số 2,46 + 0,26 (hệ số chêch lệch bảo lưu). Thời hạn tính nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 1/1/2018. Vậy Sở Nội vụ xếp lương cho ông A đúng hay sai?

Trường hợp thứ hai, ông Nguyễn Văn B có trình độ cao đẳng được tuyển dụng vào công chức và đóng BHXH từ 16/11/2011 được xếp lương vào ngạch kiểm lâm viên cao đẳng bậc 2, hệ số lương 2,41 từ ngày 1/12/2015. Nay được xếp ngạch kiểm lâm viên bậc 3 có hệ số 2,26+ 0,15 (hệ số chệch lệch bảo lưu). Từ 1/8/2018, ông B được hưởng lương mới và thời gian tính để nâng bậc lương lần sau từ ngày 15/12/2014. Việc xếp lương của sở nội vụ đúng hay sai?

Cơ quan đề nghị xếp lương cho ông A (2,66 + 0,069) theo điểm b khoản 3 Thông tư 07 (từ 1/11/2010), 6 tháng thử việc xếp vào bậc 2 ngạch kiểm lâm viên trung cấp, cứ 2 năm lên 1 bậc lương cho đến khi được bổ nhiệm vào ngạch kiểm lâm viên trung cấp là bậc 5, thời gian tính nâng bậc lương lần sau là 1/5/2016. Cơ quan tính vậy đúng hay sai?

Trường hợp ông B cơ quan tính kiểm lâm viên bậc 4 hệ số lương 2.46 lương mới được hưởng từ 1/1/2018 thời hạn nâng lương từ 1/6/2016.

Trả lời:

Tại Thông tư số 07/2015 ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, ngạch công chức chuyên ngành NN-PTNT quy định việc xếp lương và có ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ 1:

a) Ông Nguyễn Văn A đã xếp ngạch kiểm lâm viên (mã ngạch 10.226), bậc 5, hệ số lương 3,66 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nay đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kiểm lâm viên (mã ngạch 10.226) thì xếp bậc 5, hệ số lương 3,66 của ngạch kiểm lâm viên (mã ngạch 10.226) kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

b) Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm khi tuyển dụng đã được xếp lương ở ngạch công chức A0 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nay được bổ nhiệm vào ngạch công chức loại B thì việc xếp bậc lương đối với các ngạch công chức này được căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự) như sau:

Tính từ bậc 2 của ngạch công chức loại B, cứ sau thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 01 bậc lương (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn). Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì bị kéo dài thêm theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

Sau khi chuyển xếp lương vào ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp nêu trên, nếu hệ số lương được xếp ở các ngạch này cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn so với hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời gian công chức xếp lương ở ngạch được bổ nhiệm.

Sau đó, nếu công chức được nâng ngạch thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

Ví dụ 2:

Ông Nguyễn Văn B, có trình độ cao đẳng lâm nghiệp đã được tuyển dụng vào làm công chức, đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 và đã xếp bậc 3, hệ số lương 2,72 của công chức A0 kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, trong thời gian công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật. Nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kiểm lâm viên trung cấp thì việc xếp bậc lương ở ngạch kiểm lâm viên trung cấp như sau:

Thời gian công tác của ông Nguyễn Văn B từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, trừ thời gian tập sự 06 tháng, tính từ bậc 2 của ngạch kiểm lâm viên trung cấp và cứ 2 năm xếp lên 1 bậc thì đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xếp vào bậc 5, hệ số lương 2,66 của ngạch kiểm lâm viên trung cấp (mã số 10.228); thời gian hưởng bậc lương mới ở ngạch kiểm lâm viên trung cấp (mã số 10.228) kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; đồng thời hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,06 (2,72 - 2,66).

Đến ngày 01/7/2016 (đủ 02 năm), ông Nguyễn Văn B đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 6, hệ số lương 2,86 của ngạch kiểm lâm viên trung cấp (mã số 10.228) và tiếp tục được hưởng hệ số lương chênh lệch bảo lưu 0,06 (tổng hệ số lương được hưởng là 2,92).

Từ quy định trên thì việc xếp lương của Sở Nội vụ là có căn cứ vì phải căn cứ vào mã ngạch và hệ số lương mà công chức đang hưởng và quá trình công tác (các điều kiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn) để xếp lại lương cho công chức theo thông tư 07/2015.

Đối với cơ quan khi đề nghị xếp lương cho công chức tính cả thời gian tập sự (còn gọi là thử việc) là không đúng mà phải trừ 6 tháng thử việc khi xếp ngạch công chức để xếp hệ số lương. Về việc thực hiện Thông tư này cũng nêu rõ nếu trong quá trình thực hiện còn vướng mắc thì cơ quan có ý kiến đến Sở Nội vụ để được giải thích rõ hơn.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận