Thứ ba, 19/06/2018 12:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xử lý thủ trưởng đơn vị nếu không hoàn thành tinh giản biên chế

24/02/2017, 19:43 (GMT+7)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. Đơn vị không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế thì thủ trưởng đơn vị bị xử lý trách nhiệm.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Thực hiện Chỉ thị số 02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí biên chế. Đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt; hạn chế tối đa biên chế thực hiện các nhiệm vụ gián tiếp. Tuy nhiên, Bộ này lưu ý quan tâm tăng cường biên chế cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm. Nếu đơn vị không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thủ trưởng đơn vị sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu thực hiện đúng quy trình tinh giản biên chế; công khai, minh bạch danh sách công chức, viên chức, người lao động thực hiện tinh giản biên chế.

“Tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương tinh giản biên chế, kịp thời động viên, nêu gương các tổ chức thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, phê phán những hành vi vi phạm các quy định về tinh giản biên chế”- chỉ đạo nêu rõ.

THẾ KHA Dân trí

Đang được quan tâm

Gửi bình luận