Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

10 năm xây dựng nông thôn mới: Sơn La đổi thay toàn diện

Thứ Sáu 23/08/2019 , 08:44 (GMT+7)

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Sơn La đã đạt được nhiều thành tích với những con số đáng ghi nhận. 

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trên cơ sở chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành về Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình hiệu quả.
 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ

Nằm ở khu vực Tây Bắc, Sơn La là tỉnh vùng cao biên giới với 250km đường biên giáp với nước bạn Lào, có diện tích tự nhiên 14.550km2, với dân số 1,12 triệu người của 12 dân tộc anh em, trong đó đa số là đồng bào dân tộc thiểu số.

14-45-45_20190821_081526_1
Đường giao thông miền núi được bê tông hóa.

Có thể nói rằng, xuất phát điểm về xây dựng NTM của Sơn La thấp do các nguồn lực của tỉnh và nhân dân còn hạn hẹp, khó khăn. Sơn La có 4/12 huyện nghèo với 216 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, diện tích rộng lớn, bị chia cắt bởi địa hình, dân cư phân bố thưa thớt... dẫn đến chi phí đầu tư cao cho lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Do vậy, Sơn La đã xác định Chương trình MTQG xây dựng NTM là một chương trình trọng điểm, đột phá để đưa nông nghiệp, nông thôn, nông dân miền núi phát triển nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cũng như công tác phối hợp của các thành viên, UBND tỉnh đã thành lập các Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản nhằm giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các Sở ban, ngành tham mưu, triển khai thực hiện chương trình. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng cơ quan trong công tác tham mưu hướng dẫn và tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu và từng địa bàn phụ trách.

Mô hình tổ chức từ cấp tỉnh đến huyện, xã, bản được tỉnh chỉ đạo thành lập, rút kinh nghiệm bổ sung, hoàn thiện qua hàng năm. Nhờ đó, ngay từ ngày đầu triển khai, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM được các cấp ủy đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo quan tâm ngay từ ngày đầu và thường xuyên duy trì; phương pháp và cách thức được đổi mới hàng năm nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, thành phần kinh tế cũng như các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững.

Vì vậy, các chủ trương, chính sách khi đưa ra được đông đảo nhân dân phấn khởi đón nhận, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, chuyển từ thụ động sang chủ động, tự giác tham gia tích cực vào xây dựng NTM.
 

Những kết quả ấn tượng

Để thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban chỉ đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành và huyện, thành phố đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cách làm hay, các mô hình hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu thông qua hội nghị, hội thảo, báo đài trung ương và địa phương...

nuoi-c-long-tren-long-ho-thuy-dien-son-l093109574
Nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Sơn La.

Phong trào “Sơn La chung sức xây dựng NTM” được phát động ngay từ những ngày đầu, triển khai thực hiện hướng tới cơ sở, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc. Nhiều cuộc vận động khác như: “Cuộc vận động gia đình 5 không, 3 sạch gắn với việc xây dựng NTM và đô thị văn minh”, “Phụ nữ với xây dựng NTM”... được triển khai rộng rãi dưới nhiều hình thức phong phú, sáng tạo được tuyên truyền qua các phương tiện báo, đài truyền thanh, truyền hình, tài liệu, pano, áp phích, sân khấu hóa...

Kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2011-2019 đã đạt được trên 76.496 tỷ đồng, tổ chức thi công được 4.400 tuyến đường giao thông nông thôn bằng bê tông. Các hộ dân tích cực đóng góp tiền của xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, ổn định đời sống, phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự nông thôn.

Giá trị nhân dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất, tiền của, ngày công lao động quy đổi ra tiền trị giá trên 677 tỷ đồng (chiếm 67,8% tổng kinh phí huy động). Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia trong việc phối hợp, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, tổ chức thực hiện; ủng hộ vật chất, phương tiện kỹ thuật cho xây dựng nông thôn.

Hệ thống hạ tầng nông thôn được củng cố, phát triển nhanh, đặc biệt là hệ thống giao thông nội bản, tiểu khu làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn được chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng. Nhiều mô hình về kinh tế và giải quyết vấn đề xã hội được xây dựng và phát huy hiệu quả cao, có sức lan tỏa góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn.
 

Thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập bền vững

Sơn La đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 là xây dựng NTM để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ...

14-45-45_20190820_201816
Nông dân Sơn La trồng cải mèo thu nhập khá.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng khẳng định: Những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng và là nhân tố bảo đảm để tỉnh Sơn La tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM nói riêng và sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nói chung.

Do đó, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Theo đó sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là nông nghiệp sạch, an toàn và theo hướng hữu cơ ở những nơi có điều kiện, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân một cách bền vững.

Một trong các giải pháp then chốt là đẩy mạnh tiến độ triển khai đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" trên phạm vi toàn tỉnh nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền; khuyến khích và triển khai có hiệu quả chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM.

Tiếp tục đổi mới các hình thức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn của DN và các tổ chức kinh tế...

Qua 10 năm xây dựng NTM, Sơn La đã đạt được nhiều thành tích với những con số đáng ghi nhận. Tính đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 10.32 tiêu chí/xã (tăng 8.71 tiêu chí so với năm 2010), có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã khó khăn đạt dưới 5 tiêu chí giảm 182 xã, trong đó đã xóa được 18 xã trắng không đạt tiêu chí nào. Tình hình chính trị - xã hội ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

An Giang: Khánh thành 16 cây cầu trị giá hơn 15 tỷ đồng

An Giang: Khánh thành 16 cây cầu trị giá hơn 15 tỷ đồng

Nông thôn mới 24/02/2020 - 19:39

NhIều cây cầu nông thôn được đưa vào sử dụng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động giúp người dân An Giang.

Trao 200 bồn trữ nước và cấp nước ngọt cho người dân

Trao 200 bồn trữ nước và cấp nước ngọt cho người dân

Nông thôn mới 24/02/2020 - 13:15

Số bồn trữ nước và cấp nước ngọt này trao cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre).

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Sơn Tịnh

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Sơn Tịnh

Nông thôn mới 24/02/2020 - 10:50

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đi vào nền nếp.

Gương sáng xây dựng nông thôn mới

Gương sáng xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới 24/02/2020 - 08:58

Đó là chú Trần Văn Hạnh, ấp Lò Rèn, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), người đã góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt nông thôn địa bàn.

Thái Bình: Huyện Kiến Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Thái Bình: Huyện Kiến Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 24/02/2020 - 08:57

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Kiên Giang: Xây dựng 30 xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2025

Kiên Giang: Xây dựng 30 xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2025

Nông thôn mới 21/02/2020 - 14:35

Đến năm 2025, Kiên Giang có ít nhất 1 huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, 100 xã đạt chuẩn NTM, 30 xã NTM nâng cao và 5 xã NTM kiểu mẫu.

Quảng Nam: Kiểm điểm các xã để rớt tiêu chí nông thôn mới

Quảng Nam: Kiểm điểm các xã để rớt tiêu chí nông thôn mới

Nông thôn mới 21/02/2020 - 13:19

Tỉnh Quảng Nam đề nghị các xã để rớt tiêu chí NTM phải tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền.

Lai Châu: Tập trung xử lý vấn đề rác thải nông thôn

Lai Châu: Tập trung xử lý vấn đề rác thải nông thôn

Nông thôn mới 20/02/2020 - 15:52

Trong đó, đặc biệt nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, kiến thức phân loại, xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường và các công trình công cộng.

Cách làm ở một huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới

Cách làm ở một huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 20/02/2020 - 13:20

Từ một huyện vùng cao, điểm xuất phát thấp nhưng sau 10 xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã đạt được những kết quả nổi bật.

Quản Bạ khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới

Quản Bạ khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới 20/02/2020 - 09:26

Quản Bạ là một trong 4 huyện thuộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn (gồm Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ) và là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang.

'Chìa khóa' trong xây dựng nông thôn mới

'Chìa khóa' trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới 19/02/2020 - 13:20

Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), ông Trịnh Đức Hùng thông tin, huyện đang thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giải quyết việc làm cho 36.767 lao động

Giải quyết việc làm cho 36.767 lao động

Nông thôn mới 19/02/2020 - 10:35

Kết quả này trong năm 2019 của Quảng Bình góp phần giúp các địa phương hoàn thiện tiêu chí số 12 về “Lao động có việc làm”.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Miền quê làm mới mình từ xây dựng nông thôn

Miền quê làm mới mình từ xây dựng nông thôn

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân.

Quảng Trị: 19 sản phẩm OCOP phân hạng 3-4 sao

Quảng Trị: 19 sản phẩm OCOP phân hạng 3-4 sao

Trong số 19 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh có 2 sản phẩm đạt mức phân hạng 4 sao và 17 sản phẩm đạt mức phân hạng 3 sao.

Báo Nông Nghiệp