Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh tại Kon Tum

Thứ Tư 16/09/2020 , 10:48 (GMT+7)

Dự án được đầu tư ở tỉnh Kon Tum với 5 tiểu dự án trên địa bàn 5 xã thuộc 4 huyện với tổng mức đầu tư là 360 tỷ đồng.

Sửa chữa, nâng cấp Đập tràn Lũng Lau 1 – tiểu dự án Lũng Lau, Kon Tum.

Sửa chữa, nâng cấp Đập tràn Lũng Lau 1 – tiểu dự án Lũng Lau, Kon Tum.

Tổng quy mô của tiểu dự án đã làm được là 50 km giao thông liên thôn từ đường đất chuyển sang đường bê tông xi măng và nâng cấp, sửa chữa 20 km kênh, cải tạo 4 cụm đầu mối thủy lợi và bổ sung 1 tràn xả lũ đảm bảo tưới cho 900 hecta lúa nước và cây công nghiệp.

Kon Tum là một tỉnh nghèo nằm ở phía Nam Tây Nguyên. Kinh tế của tỉnh Kon Tum chủ yếu là nông nghiệp. Do điều kiện hạn chế về cơ sở hạ tầng nông thôn nên đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên được triển khai tại Kon Tum vào năm 2014 – 2019 đã mang lại những thay đổi tích cực đối với đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn mới của tỉnh.

Đến nay đã có 5 tiểu dự án hoàn thành với tổng giá trị hợp đồng xây lắp là: 324 tỷ đồng.

Bao gồm: (i) Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang; (ii) Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Snghé và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực xã Tân Lập; (iii) Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La; (iv) Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đắk Kít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum và (v) Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Lũng Lau và hạ tầng nông thôn khu vực xã Sa Sơn.

Để đạt được kết quả này, ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, Ban Quản lý dự án tỉnh Kon Tum đều tiến hành tham vấn cộng đồng qua các hình thức: Tổ chức họp tại địa phương, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, phát phiếu nhận xét.... Các cuộc họp cộng đồng đã giúp người dân hiểu thêm về nội dung thiết kế, tiến độ dự án, quy trình đền bù cũng như trách nhiệm của các bên từ người dân đến các nhóm cộng đồng đối với dự án.

Từ việc nâng cao hiểu biết của người dân về dự án, người dân đã tạo điều kiện, ủng hộ, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, tự nguyện tham gia các hoạt động giám sát dự án và vận hành bảo trì công trình. Điều này đã giúp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Mặt khác, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong dự án đã thể hiện tính dân chủ, công khai và minh bạch trong nhân dân, góp phần triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Sửa chữa cống lấy nước tiểu dự án Đăk S’Nghé, tỉnh Kon Tum. Tiểu dự án Đăk S’Nghé đã đầu tư xây dựng 07 cầu qua kênh để thay thế 03 cầu tạm bằng gỗ ván. Thiết kế 04 cống tiêu D150cm, để thay thế 04 cống tiêu cũ bị hư hỏng. Nâng cao bờ kênh N1 dài 963m, bổ sung 02 cống tưới, xây dựng tràn băng thay thế tràn băng cũ bị hư hỏng đồng thời đậy tấm đan để tránh đất cát bồi lắng vào kênh và đảm bảo dẫn  lưu lượng nước tưới. Kiên cố hoá kênh tưới N1-1 với chiều dài 331m. Kiên cố hóa đường quản lý vận hành với chiều dài L = 1.539m. Ngoài ra dự án còn nâng cấp hệ thống giao thông từ mặt đường đất lên mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài tuyến đường giao thông 5.330m. Trên tuyến xây mới 01 cầu bản bê tông cốt thép, L=6,6m tại lý trình Km1+ 405,5 trên tuyến chính (qua kênh thủy lợi). Tổng chi phí của tiểu dự án khoảng 40 tỷ VNĐ

Sửa chữa cống lấy nước tiểu dự án Đăk S’Nghé, tỉnh Kon Tum. Tiểu dự án Đăk S’Nghé đã đầu tư xây dựng 07 cầu qua kênh để thay thế 03 cầu tạm bằng gỗ ván. Thiết kế 04 cống tiêu D150cm, để thay thế 04 cống tiêu cũ bị hư hỏng. Nâng cao bờ kênh N1 dài 963m, bổ sung 02 cống tưới, xây dựng tràn băng thay thế tràn băng cũ bị hư hỏng đồng thời đậy tấm đan để tránh đất cát bồi lắng vào kênh và đảm bảo dẫn  lưu lượng nước tưới. Kiên cố hoá kênh tưới N1-1 với chiều dài 331m. Kiên cố hóa đường quản lý vận hành với chiều dài L = 1.539m. Ngoài ra dự án còn nâng cấp hệ thống giao thông từ mặt đường đất lên mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài tuyến đường giao thông 5.330m. Trên tuyến xây mới 01 cầu bản bê tông cốt thép, L=6,6m tại lý trình Km1+ 405,5 trên tuyến chính (qua kênh thủy lợi). Tổng chi phí của tiểu dự án khoảng 40 tỷ VNĐ

Sửa chữa tuyến giao thông tiểu dự án Đăk Đam, tỉnh Kon Tum. Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn khu vực Kon Vang do ADB tài trợ nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn của thị trấn Đăk Rve gồm 10 km đường và 2 km kênh, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, xóa đói, giảm nghèo thông qua xây dựng hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hệ thống giao thông liên thôn Kon Vang. Tổng chi phí của tiểu dự án khoảng 70 tỷ VNĐ.

Sửa chữa tuyến giao thông tiểu dự án Đăk Đam, tỉnh Kon Tum. Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn khu vực Kon Vang do ADB tài trợ nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn của thị trấn Đăk Rve gồm 10 km đường và 2 km kênh, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, xóa đói, giảm nghèo thông qua xây dựng hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hệ thống giao thông liên thôn Kon Vang. Tổng chi phí của tiểu dự án khoảng 70 tỷ VNĐ.

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất tại tỉnh Kon Tum đã góp phần trực tiếp xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thủy lợi... để tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

* Ông Tô Văn Bình – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum:

Dự án đã giúp nâng cao năng suất cây trồng thông qua việc tiếp cận nguồn nước tưới và giảm chi phí sản xuất. Đồng thời cải thiện tiếp cận dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, khoa học xã hội cho người dân và thay đổi bộ mặt nông thôn.

Do đó, dự án đã góp phần trực tiếp vào việc tăng thu nhập bình quân đầu người từ 16.7 triệu/người/năm 2012 lên 37 triệu/người/năm 2019 và giảm số hộ nghèo thuộc vùng dự án từ 1.220 hộ xuống còn 774 hộ năm 2019.

Dự án cũng góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với 10% số xã tham gia dự án đã đạt chuẩn nông thôn mới.

* Ông Phạm Văn Hào – Thôn 3 Tân Lập huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum:

Thôn tôi trước đây có 7 km đường đi rất xấu, vì vậy mà giá cả, công tác vận chuyển nông sản của các hộ dân luôn gặp khó khăn. Khi con đường này được dự án đầu tư cải tạo, người dân vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng thuận lợi, từ đó đã xóa đi sự khác biệt về giá cả nông sản giữa đầu thôn và cuối thôn khiến ai cũng phấn khởi.

Bên cạnh đó, khi mương nước hình thành đã đảm bảo tối đa năng suất của các diện tích lúa. Các công trình được xây dựng đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt. Dự án cũng có tác động lớn trong việc hoàn tất các tiêu chí của nông thôn mới đối với thôn Tân Lập.

Tháng 7/2021: Chính thức khai thác 2 'tài nguyên quốc gia đắt giá'

Tháng 7/2021: Chính thức khai thác 2 'tài nguyên quốc gia đắt giá'

Xã hội 24/09/2020 - 09:47

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến tháng 7/2021 đưa vào khai thác sử dụng chính thức.

Hà Nội: Sét đánh tử vong thanh niên dùng điện thoại đang sạc pin

Hà Nội: Sét đánh tử vong thanh niên dùng điện thoại đang sạc pin

Xã hội 24/09/2020 - 09:28

Chiều 23/9, ông Đinh Văn Thọ - Chủ tịch xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn một thanh niên bị sét đánh tử vong.

Bình Định: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII diễn ra trong 2 ngày

Bình Định: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII diễn ra trong 2 ngày

Xã hội 24/09/2020 - 06:07

Đại hội thi đua yêu nước Bình Định lần thứ VII giai đoạn 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đường sắt giảm giá vé, tăng chuyến phục vụ Tết Tân Sửu 2021

Đường sắt giảm giá vé, tăng chuyến phục vụ Tết Tân Sửu 2021

Xã hội 23/09/2020 - 14:28

Để phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Tân Sửu 2021, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, sẽ tăng chuyến cũng như có chế độ giảm giá vé tàu.

Hơn 1,4 tỷ đồng nâng cao năng lực phòng ngừa Covid-19 cho người Bru–Vân Kiều

Hơn 1,4 tỷ đồng nâng cao năng lực phòng ngừa Covid-19 cho người Bru–Vân Kiều

Xã hội 23/09/2020 - 14:10

Dự án triển khai tại 2 xã miền núi Quảng Trị với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức SCI.

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ lọt mương, bị nước cuốn mất tích

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ lọt mương, bị nước cuốn mất tích

Xã hội 23/09/2020 - 13:59

Sáng 23/9, thi thể người phụ nữ lọt xuống mương bị nước cuốn vào cống mất tích được tìm thấy cách hiện trường chừng một km.

Cảnh giác với 'tour 0 đồng' chèo kéo mua sản phẩm tại Quảng Ninh

Cảnh giác với 'tour 0 đồng' chèo kéo mua sản phẩm tại Quảng Ninh

Xã hội 23/09/2020 - 10:40

Với phương thức tổ chức chuyến tham quan "tour 0 đồng" tại Quảng Ninh, nhiều người cao tuổi đã bị chèo kéo mua sữa nghệ không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Xã hội 23/09/2020 - 09:36

Trong khi đang làm thủ tục kiểm tra máy bay, anh B., nhân viên kỹ thuật của Vaeco, bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Hưng Yên 'trải thảm đỏ' thu hút  đầu tư vào nông nghiệp

Hưng Yên 'trải thảm đỏ' thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Xã hội 23/09/2020 - 08:48

Hưng Yên đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, đẩy mạnh việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Thành phố Bắc Kạn ngập trong biển nước

Thành phố Bắc Kạn ngập trong biển nước

Xã hội 22/09/2020 - 19:19

Mưa lớn xảy ra từ lúc 8h kéo dài tới khoảng 12h ngày 22/9 đã khiến khu vực trên địa bàn TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) bị ngập sâu trong nước.

Sét đánh khiến 3 người thương vong

Sét đánh khiến 3 người thương vong

Xã hội 22/09/2020 - 18:01

Sét đánh bất ngờ lúc đi gặt lúa khiến 3 nạn nhân ở Đắk Lắk nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. 2 nạn nhân được xác định đã tử vong ngoại viện.

Hà Nội: Phát hiện bé sơ sinh 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong xe rác

Hà Nội: Phát hiện bé sơ sinh 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong xe rác

Xã hội 22/09/2020 - 15:18

Một bé gái khoảng 10 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trong xe rác ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra ngày 14/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra ngày 14/10

Ngày 24/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 14 - 17/10.

Vùng cam Nghệ An xác xơ vì bệnh

Vùng cam Nghệ An xác xơ vì bệnh

Trái ngược hoàn toàn với giai đoạn hoàng kim, nghề trồng cam tại Nghệ An đang bước vào thời kỳ lao dốc, cam bệnh xác xơ, hàng ngàn hộ dân đối diện nợ nần...

Con giun quế, mớ rau rừng và triết lý đạo Phật

Con giun quế, mớ rau rừng và triết lý đạo Phật

Cạnh căn nhà trong trang trại rộng 60ha có ngôi chùa nhỏ nơi chị hàng ngày vẫn tụng kinh niệm Phật. Làm nông nghiệp sạch cũng là cách để chị tạo phúc cho đời.