Chủ nhật, 27/05/2018 02:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11

08/05/2015, 06:00 (GMT+7)

Chiều 7/5, Hội nghị lần thứ 11 BCH TƯ Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc. 

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11
Bế mạc Hội nghị BCH TƯ lần thứ 11

Trung ương đã xem xét, quyết định về: Phương hướng công tác nhân sự BCH TƯ Đảng khóa XII; đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Về nhân sự Đại hội XII, Trung ương nhấn mạnh: Ủy viên BCH TƯ phải có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược để hoạch định đường lối, chính sách; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đất nước.

Qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn phân công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, BCH TƯ cần có tính kế thừa và phát triển. Tăng số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược, lĩnh vực công tác quan trọng; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. BCH TƯ khóa XII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình BCH TƯ xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Trung ương quyết định chọn phương án “Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm có HĐND và UBND)”.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận