Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 5/1/2015, tại Thủ đô Hà Nội.

" /> Nhìn lại toàn diện 30 năm đổi mới
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Nhìn lại toàn diện 30 năm đổi mới

Thứ Ba 06/01/2015 , 08:47 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 5/1/2015, tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo NNVN xin trích đăng một số nội dung quan trọng bài phát biểu của Tổng Bí thư: 

1- Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2013), nhất là từ sau khi Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2014) thông qua các đề cương chi tiết.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội và dự thảo Báo cáo việc thi hành Điều lệ Đảng. 

Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Bộ Chính trị đã chỉ đạo Tiểu ban văn kiện khẩn trương hoàn thiện Đề cương chi tiết và tích cực chuẩn bị dự thảo Báo cáo.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

Qua nhiều cuộc khảo sát thực tiễn, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; làm việc với 22 Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; đặc biệt là ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 

Đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến vào toàn văn dự thảo Báo cáo; tập trung vào các đề xuất, kiến nghị cụ thể nêu trong Tờ trình.

2- Về một số báo cáo, đề án trình xin ý kiến của Trung ương

Thứ nhất, Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016)

Để tiếp tục đổi mới và cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, ngày 12/6/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 66 về tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), trọng tâm là 10 năm gần đây (2006 - 2016), và đã lập Ban Chỉ đạo tổng kết do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Từ đó đến nay, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo của 48 ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị và 16 tỉnh ủy, thành ủy tiến hành tổng kết 10 vấn đề và 8 mối quan hệ lớn.

Kết quả tổng kết đã được tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, xây dựng thành dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Bộ Chính trị đã xem xét, chỉ đạo hoàn thiện trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị lần này. 

Thứ hai, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014

Thực hiện quy chế làm việc, vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014. Bộ Chính trị nhận thấy: Năm 2014, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị, các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả quan trọng.

Nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực hơn, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng cao hơn năm 2013; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Xử lý đúng đắn, kịp thời những diễn biến mới, phức tạp liên quan tới Biển Đông và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc;

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ gìn phẩm chất đạo đức; kiên định, vững vàng, tận tuỵ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, làm việc có hiệu quả. Tuy nhiên, một số chủ trương của Đảng chậm được cụ thể hóa, chưa đi vào cuộc sống.

Công tác xây dựng Đảng, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên kết quả chưa được như mong muốn. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt.

Đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo năm 2014 và góp ý về các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2015. 

Thứ ba, Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Kết luận 63 và Kết luận 64 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện và ban hành Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Đề án và đã hai lần báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện trước khi trình Trung ương.

Đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích nguyên nhân vì sao từ lâu và nhiều lần, chúng ta đã bàn, đã thống nhất chủ trương và thực tế cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhưng đến nay tổ chức bộ máy vẫn có xu hướng ngày càng phình to, biên chế tăng cao, cấp phó còn nhiều; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chậm được cải thiện? Cái gì thuộc về chủ trương, quan điểm; cái gì thuộc về chỉ đạo thực hiện, cơ chế, chính sách, biện pháp cần phải sửa đổi, bổ sung?...

Thứ tư, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí

Tháng 1-2014, Bộ Chính trị khóa XI đã đưa vào chương trình làm việc và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển, quản lý báo chí toàn quốc.

Trong Tờ trình, Ban cán sự đảng Chính phủ đã đề xuất một số vấn đề cụ thể xin ý kiến chỉ đạo, mong Trung ương quan tâm cho ý kiến đối với từng vấn đề, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản và tăng cường công tác quản lý báo chí trong tình hình mới. 

3- Một số vấn đề quan trọng khác

Việc lấy phiếu tín nhiệm

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về các mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác;

Đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Thực hiện một nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, trong 2 năm qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Bộ Chính trị đã trình và được Ban Chấp hành Trung ương thông qua đề án về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (tại Hội nghị Trung ương 6); đồng thời đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng quy hoạch.

Trên cơ sở quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, căn cứ vào việc phát hiện, giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Trung ương, việc thẩm định của các ban đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, quyết định một bước danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và danh sách quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 

Có cơ sở khẳng định, tuy là lần đầu Đảng ta xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, nhưng công việc này đã được tiến hành khá bài bản, chặt chẽ và đạt kết quả bước đầu tích cực. Tuy nhiên, số lượng các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay còn ít so với chỉ tiêu mà Đề án nêu ra; chất lượng cũng còn phải tiếp tục được nâng cao.

Hơn nữa, qua gần 2 năm kể từ khi xin phiếu giới thiệu của Trung ương đến nay, tình hình đã có những thay đổi, các đồng chí Ủy viên Trung ương và cán bộ, đảng viên trong diện được xem xét đưa vào quy hoạch đã có điều kiện và thời gian công tác nhiều hơn để thể hiện rõ hơn phẩm chất và năng lực của mình; việc quy hoạch cần được định kỳ rà soát, bổ sung theo tinh thần "động" và "mở". 

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/1/2015, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành việc rà soát, bổ sung tổng thể quy hoạch cán bộ, trong đó có quy hoạch các chức danh chủ chốt ở cấp mình, đơn vị mình.

Do vậy, Bộ Chính trị sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương sau khi có kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. 

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI - một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI đã đề ra. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đề án và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp. 

Theo TTXVN

Ông Lưu Hoàng Ly tái cử Bí thư Đảng ủy Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu

Ông Lưu Hoàng Ly tái cử Bí thư Đảng ủy Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu

Thời sự 07/07/2020 - 19:03

Ngày 7/7, Đảng bộ Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chiếm đoạt tiền hỗ trợ, trưởng ban thú y ở Hải Dương bị khởi tố

Chiếm đoạt tiền hỗ trợ, trưởng ban thú y ở Hải Dương bị khởi tố

Thời sự 07/07/2020 - 17:36

Sự việc xảy ra tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khi địa phương này bùng phát dịch tả lợn châu Phi.

'Cần tiếng chuông cảnh báo về trục lợi xe công'

'Cần tiếng chuông cảnh báo về trục lợi xe công'

Thời sự 07/07/2020 - 16:46

"Chúng ta cần rung tiếng chuông cảnh báo để những người sử dụng tài sản công lưu ý, vì tài sản công chỉ dùng cho việc công thôi", cựu ĐBQH Lê Như Tiến.

Vườn nho Hạ Đen trĩu quả ở núi rừng Tuyên Quang

Vườn nho Hạ Đen trĩu quả ở núi rừng Tuyên Quang

Thời sự Nông nghiệp 07/07/2020 - 16:20

Giữa lòng thành phố Tuyên Quang có vườn nho lúc lỉu quả. Đây là vườn nho Hạ Đen đầu tiên được trồng thành công ở tỉnh này.

Phó Bí thư tỉnh Phú Yên trình bày gì trong thư gửi cơ quan Trung ương?

Phó Bí thư tỉnh Phú Yên trình bày gì trong thư gửi cơ quan Trung ương?

Xã hội 07/07/2020 - 15:29

Ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, đã có thư gửi cơ quan Trung ương liên quan tới việc xe công vào sát máy bay.

Nhật ký dòng kênh 'chết' [kỳ 2]: Ký ức và những dự án 'chết yểu'

Nhật ký dòng kênh 'chết' [kỳ 2]: Ký ức và những dự án 'chết yểu'

Phóng sự 07/07/2020 - 15:21

Người dân TP Thanh Hóa thoáng nghe về những dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Đông - Thiệu - Thị. Nhưng vì sao người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm?

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vấn đề Báo NNVN phản ánh

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vấn đề Báo NNVN phản ánh

Thời sự 07/07/2020 - 15:21

Sau khi Báo NNVN có bài “Học sinh học trong nhà văn hóa thôn vì thiếu phòng học”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo kiểm tra ngay vụ việc.

Sập lò gạch khiến 2 người tử vong

Sập lò gạch khiến 2 người tử vong

Xã hội 07/07/2020 - 14:45

Vụ sập lò gạch khiến 2 người tử vong xảy ra tại Công ty TNHH Trường Phiêm đóng trên địa bàn xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Ông Nguyễn Thanh Long làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Xã hội 07/07/2020 - 14:21

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nắm chức vụ Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng mới.

Tái đàn nhanh nhưng phải tránh tái dịch

Tái đàn nhanh nhưng phải tránh tái dịch

Thời sự 07/07/2020 - 13:59

Bộ trưởng NN-PTNT đưa ra những đánh giá về công tác tái đàn, dự báo tình hình thịt lợn giai đoạn cuối năm khi thăm trang trại ở Hải Phòng.

Nóng: Thêm 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu ở Gia Lai

Nóng: Thêm 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu ở Gia Lai

Xã hội 07/07/2020 - 13:54

3 bệnh nhân dương tính với bạch hầu đều ở vùng dịch làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa. Như vậy, Gia Lai đã có 13 người dương tính với bệnh bạch hầu.

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Chính trị 07/07/2020 - 13:13

Trung tá Kiều Đức Tính được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Trung tá Kiều Đức Tính được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Vườn nho Hạ Đen trĩu quả ở núi rừng Tuyên Quang

Vườn nho Hạ Đen trĩu quả ở núi rừng Tuyên Quang

Giữa lòng thành phố Tuyên Quang có vườn nho lúc lỉu quả. Đây là vườn nho Hạ Đen đầu tiên được trồng thành công ở tỉnh này.

Phó Bí thư tỉnh Phú Yên trình bày gì trong thư gửi cơ quan Trung ương?

Phó Bí thư tỉnh Phú Yên trình bày gì trong thư gửi cơ quan Trung ương?

Ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, đã có thư gửi cơ quan Trung ương liên quan tới việc xe công vào sát máy bay.

Nhật ký dòng kênh 'chết' [kỳ 2]: Ký ức và những dự án 'chết yểu'

Nhật ký dòng kênh 'chết' [kỳ 2]: Ký ức và những dự án 'chết yểu'

Người dân TP Thanh Hóa thoáng nghe về những dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Đông - Thiệu - Thị. Nhưng vì sao người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm?