Thứ hai, 24/09/2018 10:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trình tự, thủ tục đăng ký thuốc BVTV

01/06/2012, 10:02 (GMT+7)

Trình tự, thủ tục đăng ký thuốc BVTV được quy định như thế nào?

* Trình tự, thủ tục đăng ký thuốc BVTV được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 4, điều 1, Thông tư số 18/2011/TT- BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục đăng ký thuốc BVTV như sau:

1. Đăng ký khảo nghiệm

a) Nộp hồ sơ

 Tổ chức, cá nhân có thuốc BVTV đăng ký khảo nghiệm nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.

b) Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép đăng ký khảo nghiệm

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc tể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư 38/2010/TT- BNNPTNT.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

2. Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung thuốc BVTV

a) Nộp hồ sơ

 Tổ chức, cá nhân có thuốc BVTV đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung thuốc BVTV nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.

b) Thẩm định hồ sơ

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì làm thủ tục theo quy định tại Điểm c, Khoản 2 của Điều này.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

c) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký

- Cục Bảo vệ thực tổ chức họp Hội đồng tư vấn thuốc BVTV thẩm định và xét duyệt các thuốc BVTV đề nghị đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung.

- Cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản kết luận của Hội đồng tư vấn cho tổ chức, cá nhân có thuốc BVTV đề nghị đăng ký nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ hoặc không được chấp nhận vì lý do về kỹ thuật.

- Cục Bảo vệ thực vật lập hồ sơ các loại thuốc được Hội đồng tư vấn xem xét và đề nghị công nhận trình Bộ NN - PTNT. Trong thời gian không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi cơ quan đăng ký trình, Bộ NN - PTNT ban hành Thông tư danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng.

- Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT. (còn nữa)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận