Thứ bảy, 21/04/2018 01:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn

06/01/2017, 15:03 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, việc xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn NTM; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các xã, huyện sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM. Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận và công bố huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Về điều kiện công nhận, xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo 3 điều kiện: 1- Có đăng ký xã đạt chuẩn NTM và được UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện; 2- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định; 3- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Huyện đạt chuẩn NTM phải đảm bảo 4 điều kiện: 1- Có đăng ký huyện đạt chuẩn NTM và được UBND cấp tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện; 2- Có 100% xã đạt chuẩn NTM theo quy định; 3- Có 100% tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn theo quy định; 4- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM phải đảm bảo 3 điều kiện: 1- Có đăng ký thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM và được UBND cấp tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện; 2- Có 100% xã đạt chuẩn NTM theo quy định; 3- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn để xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên cơ sở quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 và văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Mức đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn huyện để xét, công nhận huyên đạt chuẩn NTM trên cơ sở quy định tại Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

HOÀNG DIÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận