Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Nội dung, trình tự, thủ tục xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc

Chủ Nhật 01/09/2019 , 08:20 (GMT+7)

Theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN-PTNT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TTBNNPTNT ngày 13/2/2017 và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ NN-PTNT) và các quy định của Trung Quốc, thủ tục để XK thủy sản sang Trung Quốc.

14-51-16_tomth1
Chế biến tôm xuất khẩu.

Cụ thể như sau:

1. Bổ sung cơ sở vào danh sách được phép XK thủy sản vào Trung Quốc 

a) Cơ sở sơ chế, chế biến cần đáp ứng các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng loại hình SX ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009 về điều kiện an toàn vệ sinh trong SX thủy sản và Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/2012 về điều kiện ATTP đối với cơ sở SX nước mắm, sản phẩm dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm.

b) Cơ sở gửi hồ sơ đăng ký thẩm định tới Cục Quản lý chất lượng NLS&TS (Nafiqad, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra) hoặc Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung Bộ tại Nha Trang (các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận), Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Nam bộ tại TP.HCM (các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau). Hồ sơ gồm: Trường hợp đăng ký thẩm định lần đầu gồm Giấy đăng ký thẩm định điều kiện ATTP theo mẫu tại Phụ lục IIIA ban hành kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT; Báo cáo hiện trạng (cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống bảo đảm ATTP) của Cơ sở theo mẫu tại biểu 1 Phụ lục IVA ban hành kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT.

Trường hợp cơ sở có kết quả thẩm định lần đầu không đạt (hạng 4): báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi theo mẫu tại Phụ lục VA ban hành kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT để được thẩm định lại.

c) Trong thời gian 03 ngày làm việc, Cục hoặc các Chi cục vùng trực thuộc thông báo cho cơ sở thời điểm dự kiến tiến hành thẩm định tại cơ sở nhưng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Cục hoặc các Chi cục vùng trực thuộc ban hành Quyết định thành lập đoàn  thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP của Cơ sở. Nội dung thẩm định điều kiện ATTP tại Cơ sở bao gồm: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực tham gia sản xuất, quản lý về ATTP thủy sản; Chương trình quản lý ATTP theo nguyên tắc HACCP; Thủ tục truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; Lấy mẫu phân tích đánh giá hiệu quả kiểm soát điều kiện vệ sinh trong quá trình SX (khi cần).

e) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định, Cục hoặc các Chi cục vùng trực thuộc thực hiện như sau: Đối với cơ sở có kết quả đạt (hạng 1, hạng 2 và hạng 3), thông báo kết quả; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP kèm theo mã số nhận diện; gửi đăng ký tới Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc đề nghị bổ sung cơ sở vào Danh sách được phép XK vào Trung Quốc. Cơ sở chỉ được đăng ký để cấp chứng thư ATTP cho lô hàng thủy sản XK vào Trung Quốc sau khi Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chấp thuận bổ sung cơ sở vào Danh sách được phép XK vào nước này. Đối với cơ sở có kết quả không đạt (hạng 4): thông báo kết quả, yêu cầu cơ sở thực hiện và gửi Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi để đăng ký thẩm định lại.

2. Các thông tin ghi nhãn tối thiểu theo quy định của Trung Quốc: Tên sản phẩm, khối lượng tịnh, ngày SX, thành phần, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng. Tên, địa chỉ, mã số cơ sở SX. 

3. Thẩm định, cấp chứng thư ATTP cho lô hàng thủy sản XK vào Trung Quốc

a) Đối với lô hàng XK được SX tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên (cơ sở xếp hạng 1, 2 có lô hàng XK và không bị phát hiện vi phạm về ATTP trong thời gian tối thiểu 03 tháng kể từ ngày được thẩm định): Các Trung tâm vùng thuộc Nafiqad cấp chứng thư ATTP dựa trên kết quả lấy mẫu thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy ATTP như sau:

- Chỉ tiêu thẩm tra thực hiện theo quy định nêu tại Danh mục chỉ tiêu ATTP, mức giới hạn cho phép theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc được Nafiqad trình Bộ NN-PTNT công bố theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/11/2011.

- Tần suất lấy mẫu thẩm tra tối thiểu như sau: Chế độ đặc biệt 2 tháng/lần; Hạng 1, 1 tháng/lần; Hạng 2, 1 tháng/2 lần. Tỷ lệ lấy mẫu thẩm tra được xác định dựa trên phân loại điều kiện bảo đảm ATTP; lịch sử bảo đảm ATTP; mức nguy cơ của sản phẩm; quy mô, công suất hoặc sản lượng SX của cơ sở theo quy định tại Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT. Vị trí lấy mẫu tại kho bảo quản sản phẩm. Kế hoạch thẩm tra do Trung tâm vùng thống nhất với Cơ sở, bao gồm: Thời điểm lấy mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu cho từng đợt và bảo đảm thẩm tra ít nhất 1 lần/năm đối với mỗi dạng sản phẩm được sản xuất XK của Cơ sở.

- Cấp chứng thư ATTP: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Trung tâm vùng thẩm xét hồ sơ, rà soát kết quả thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm và cấp chứng thư ATTP cho lô hàng XK theo mẫu đã thống nhất với Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

b) Đối với lô hàng XK được SX tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên

Trung tâm vùng thẩm định cấp chứng thư ATTP dựa trên kết quả kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng XK như sau: Trung tâm vùng cử kiểm tra viên thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày chủ hàng đề nghị hoặc theo thời gian đã được thống nhất giữa chủ hàng và Trung tâm vùng.

Nội dung, thủ tục kiểm tra lô hàng thực hiện theo quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT. Chỉ tiêu lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định nêu tại Danh mục chỉ tiêu ATTP, mức giới hạn cho phép theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc được Nafiqad trình Bộ NN-PTNT công bố theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/11/2011.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi lô hàng được XK, chủ hàng cung cấp bằng văn bản đầy đủ các thông tin cần thiết quy định trong mẫu chứng thư theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc cho Trung tâm vùng. Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Trung tâm vùng cấp chứng thư ATTP cho lô hàng XK theo mẫu đã thống nhất với Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc nếu kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm lô hàng đạt yêu cầu.

Điện lực Hậu Giang giảm giá điện, tiền điện hơn 13 tỷ đồng cho khách hàng

Điện lực Hậu Giang giảm giá điện, tiền điện hơn 13 tỷ đồng cho khách hàng

Kinh tế 06/07/2020 - 08:01

Hàng ngàn hộ dân ở Hậu Giang đã được ngành điện hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện tiêu thụ, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm VnSAT lan rộng khắp Tây Nguyên

Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm VnSAT lan rộng khắp Tây Nguyên

Tái cơ cấu Nông nghiệp 06/07/2020 - 07:49

Thông qua sự hỗ trợ từ VnSAT, nhiều người dân trồng cà phê trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng mạnh dạn đầu mô hình tưới tiết kiệm với những ưu điểm vượt trội.

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại

Kinh tế 06/07/2020 - 05:23

Xuất khẩu rau quả trong tháng 6 đã tăng trưởng trở lại sau mấy tháng liên tục tăng trưởng âm.

Trái cây nhiệt đới độc lạ được giới thiệu tại TPHCM

Trái cây nhiệt đới độc lạ được giới thiệu tại TPHCM

Thị trường 05/07/2020 - 20:57

Nhiều người tiêu dùng TPHCM thích thú khi được tham quan và thưởng thức các loại trái cây độc lạ như cà chua socola, na nữ hoàng, sâm dây Ngọc Linh, mật ong chanh dây,…

Giá vàng hôm nay 5/7: Một tuần tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 5/7: Một tuần tăng mạnh

Kinh tế 05/07/2020 - 09:39

Giá vàng hôm nay ngày 5/7/2020 tại thị trường thế giới vẫn đang đứng ở mức cao quanh 8,5 năm. Trong nước, giá vàng sắp tiến đến ngưỡng 50 triệu đồng/lượng.

Giá heo hơi hôm nay 5/7: 3 miền tăng nhẹ

Giá heo hơi hôm nay 5/7: 3 miền tăng nhẹ

Thị trường 05/07/2020 - 08:23

Giá heo hơi hôm nay 5/7/2020 tại miền Bắc đã dừng đà giảm, quay đầu tăng nhẹ. Tại miền Trung, giá heo vẫn tiếp tục tăng.

Khuyến khích chăn nuôi bò, nhưng khó chuyển đổi sang trồng cỏ

Khuyến khích chăn nuôi bò, nhưng khó chuyển đổi sang trồng cỏ

Kinh tế 05/07/2020 - 07:52

TS. Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), chia sẻ bất cập về chính sách phát triển nguyên liệu thức ăn gia súc ăn cỏ.

Vĩnh Phúc: Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động

Vĩnh Phúc: Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động

Thị trường 04/07/2020 - 15:17

Gần 17.000 lượt người đã được ở Vĩnh Phúc tư vấn về chính sách lao động, việc làm, học nghề và chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau đại dịch Covid - 19.

Đề nghị Bộ Tài chính xử lý vướng mắc trong áp thuế sản phẩm thủy sản

Đề nghị Bộ Tài chính xử lý vướng mắc trong áp thuế sản phẩm thủy sản

Kinh tế 04/07/2020 - 10:25

Bộ NN-PTNT vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xử lý vướng mắc trong việc áp thuế đối với sản phẩm thủy sản "chế biến" và "sơ chế".

Giá nông sản hôm nay 4/7: Cà phê giảm tiếp, tiêu đứng yên

Giá nông sản hôm nay 4/7: Cà phê giảm tiếp, tiêu đứng yên

Kinh tế 04/07/2020 - 10:09

Giá nông sản hôm nay có những biến động. Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, còn giá tiêu gần như không thay đổi.

Doanh nghiệp Thái Lan mua 2 nhà máy điện gió Việt Nam

Doanh nghiệp Thái Lan mua 2 nhà máy điện gió Việt Nam

Kinh tế 04/07/2020 - 10:05

Công ty Phát triển năng lượng Gulf của Thái Lan đã đạt thỏa thuận trị giá 200 triệu USD cho hai dự án điện gió của Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 4/7: Tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 4/7: Tiếp tục tăng

Kinh tế 04/07/2020 - 09:17

Giá vàng hôm nay ngày 4/7/2020 tiếp tục tăng trưởng tốt, tăng thêm 4,2 USD. Trong nước, giá vàng hôm nay tiến sát mốc 50 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bát nháo thị trường thức ăn chăn nuôi Tây Nguyên

Bát nháo thị trường thức ăn chăn nuôi Tây Nguyên2

Hàng loạt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng thức ăn chăn nuôi bị phát hiện vi phạm, cung ứng sản phẩm kém chất lượng.

Làm thế nào để hiện thực hoá nhà ở giá rẻ?

Làm thế nào để hiện thực hoá nhà ở giá rẻ?

Để có thể làm được nhà ở giá rẻ, theo các chuyên gia cần gỡ nhiều nút thắt về quỹ đất, pháp lý, biên độ lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm VnSAT lan rộng khắp Tây Nguyên

Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm VnSAT lan rộng khắp Tây Nguyên

Thông qua sự hỗ trợ từ VnSAT, nhiều người dân trồng cà phê trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng mạnh dạn đầu mô hình tưới tiết kiệm với những ưu điểm vượt trội.