Thứ hai, 16/07/2018 04:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông Nguyễn Thanh Cẩn, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang: Huy động vốn xây dựng NTM bằng nhiều cách

17/02/2012, 09:55 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thanh Cẩn, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Thanh Cẩn, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng BCĐ NTM tỉnh, trả lời phỏng vấn NNVN về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Nhân dân đồng thuận

Ông Nguyễn Thanh Cẩn cho biết:

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang đến năm 2020; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ tỉnh, huyện đến xã, ngoài ra đối với cấp tỉnh thành lập Văn phòng điều phối để giúp việc cho Ban Chỉ đạo, đối với cấp xã là đơn vị trực tiếp tổ chức đã thành lập BQL, Ban giám sát và Ban phát triển ấp.

Tỉnh cũng đã tổ chức điều tra đánh giá hiện trạng nông thôn theo 19 tiêu chí NTM; tổ chức tuyên tuyền về chủ trương chính sách xây dựng NTM đến cán bộ công chức trong tỉnh và nhân dân; tổ chức đào tạo, tập huấn xây dựng NTM cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã; ban hành các văn bản hướng dẫn để chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh. Chương trình xây dựng NTM bước đầu tạo dư luận xã hội tích cực; cán bộ và nhân dân ở khu vực nông thôn đã có những hiểu biết bước đầu về chương trình. Qua hoạt động thực tiễn, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp được nâng lên, công tác vận động quần chúng được coi trọng, nhận thức trong nhân dân có sự chuyển biến tích cực cùng chung sức xây dựng NTM.

Thế còn việc, triển khai thực hiện các chương trình, dự án xây dựng NTM theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 26/2010/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thực hiện được những gì, thưa ông?

Thông tư liên tịch số 26/2010/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/6/2011, khái quát những nét cơ bản nhất về xây dựng NTM, từ đối tượng phạm vi áp dụng, các cách thức tổ chức triển khai, lập kế hoạch các chương trình, dự án tại các xã cho tới cơ chế quản lý các nguồn vốn trong xây dựng NTM. Tỉnh đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

- Về công tác tuyên truyền: Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền tập trung lãnh đạo việc tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". UBND tỉnh Tiền Giang đã có Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 27/10/2011 về việc tổ chức phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020 và đã tổ chức lễ phát động vào ngày 30/11/2011.

- Về công tác công tác lập đồ án quy hoạch, đề án xây dựng: tỉnh đã triển khai xây dựng đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM cho 40 xã trên địa bàn tỉnh.

- Về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội: Trong năm 2011 tỉnh giao vốn đầu tư phát triển cho 10 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh với tổng vốn giao là 37 tỷ đồng, trong đó có 10 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của TW (mỗi xã là 3,7 tỷ đồng).

- Về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM: Ngay từ đầu năm 2011 BCĐ tỉnh đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tổ chức 9 lớp bồi dưỡng kiến thức về phương pháp lập đề án, tổ chức thực hiện, tham gia giám sát đánh giá đề án xây dựng NTM cho cán bộ 10 huyện, thị thành và 40 xã. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM cho thành viên BCĐ các cấp. Đồng thời tổ chức cho BCĐ các cấp tham quan học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng NTM ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Tham gia chuyến học tập kinh nghiệm ở Hàn Quốc do Trung ương tổ chức.

Thưa ông, việc xây dựng NTM ở 29 xã điểm của Tiền Giang đến nay thực hiện thế nào?

Giai đoạn 2011-2015, mục tiêu của tỉnh là tập trung xây dựng 29/145 xã (chiếm 20% tổng số xã trên địa bàn tỉnh) cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 10 xã được chọn để chỉ đạo điểm. Thực trạng nông thôn của 29 xã có điểm xuất phát không đồng nhất, có 1 xã đạt 11 tiêu chí, 1 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 4 xã đạt 8 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, 7 xã đạt 6 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 6 xã đạt 4 tiêu chí, 2 xã đạt 3 tiêu chí. Hiện 29 xã này đã và đang xây dựng đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM và tổ chức triển khai thực hiện.

Một số tiêu chí không phù hợp

Trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh gặp khó khăn nào và ông có kiến nghị gì không?

Sau 1 năm triển khai, một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM không phù hợp với địa phương như:

Tiêu chí 7 (Chợ nông thôn): Việc xây dựng mỗi xã một chợ theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng sẽ là thừa nếu không nghiên cứu kỹ và phải có bước đầu tư phù hợp. Xây dựng chợ đạt tiêu chuẩn thì tốt nhưng xây rồi có sử dụng hiệu quả hay không khi chợ xây mới nhưng không ai vào, hiện có một số xã do giáp với chợ huyện, chợ đầu mối nên người dân vẫn mua bán tại đó. Vì vậy tiêu chí chợ không thể mang tính phổ biến, làm hàng loạt ở tất cả các xã được, chỉ cần chợ liên xã là phù hợp.

Tiêu chí 10 (Thu nhập): Quy định theo Bộ tiêu chí: “Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh bằng 1,3 lần”. Cách tính như thế sẽ không có ý nghĩa, mang tính máy móc vì nếu tất cả các xã đều phấn đấu trở thành xã NTM và đều đạt thu nhập cao, thì sẽ không thể đòi hỏi một xã phải có thu nhập cao vượt trội hơn các xã khác.

Tiêu chí 12 (Cơ cấu lao động): Quy định theo Bộ tiêu chí: “Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp bằng 35%”. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động tính trên địa bàn xã không hợp lý, không có tính đại diện cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, việc chuyển dịch cơ cấu lao động phụ thuộc nhiều vào tốc độ phát triển công nghiệp, dịch vụ đô thị hóa, trong khi đó Tiền Giang là tỉnh SX nông nghiệp là chủ yếu;

Tiêu chí 17 (Môi trường, Nội dung 17.4): Theo Bộ tiêu chí thì mỗi xã phải có nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch, tiêu chí này rất khó thực hiện do quỹ đất của xã không nhiều, với quy mô mỗi nghĩa trang trong khoảng 2-6 ha là không thích hợp.

Xuất phát từ thực tế, trên cơ sở Bộ tiêu chí của Trung ương, tỉnh đã tiến hành xây dựng Bộ tiêu chí của tỉnh, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 3/2012. Ngoài những khó khăn trong việc thực hiện 19 tiêu chí, công tác tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả dẫn đến nhận thức của một số cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và người dân chưa đúng và đầy đủ về nội dung, phương pháp, cách làm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; còn tư duy dự án, xem Chương trình xây dựng NTM là dự án đầu tư của Nhà nước nên nặng về triển khai thực hiện các chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chưa quan tâm đến tiêu chí phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực của Nhà nước.

Tiền Giang huy động nguồn lực nào để thực hiện Chương trình xây dựng NTM, thưa ông?

Để thực hiện tốt chương trình, nguồn vốn sẽ được huy động bằng nhiều cách như: Nhà nước, nhân dân đóng góp, các nguồn tài trợ, sự hỗ trợ vốn từ các ngân hàng... với phương châm vẫn phải phát huy nội lực là chính. Tuy nhiên, xuất phát điểm của mỗi xã sẽ rất khác nhau, những xã có điều kiện kinh tế phát triển, đời sống nhân dân khá thì sự đóng góp sẽ đơn giản, những xã khó khăn là cả vấn đề cần phải tính toán kỹ để huy động được vốn nhằm thực hiện tốt Chương trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

THẠCH THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận