Thứ bảy, 22/09/2018 06:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sông Lô nâng cao đời sống tinh thần

01/10/2014, 09:13 (GMT+7)

Đến nay, toàn huyện Sông Lô đã có 18.671/24.511 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 76,1%...

Sông Lô nâng cao đời sống tinh thần
Sông Lô đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí cơ sở văn hóa vật chất

Thời gian qua, Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) thực sự đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thu hút được sự đồng tình ủng hộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân.

Một trong những tiêu chí được các cấp, các ngành, các địa phương và mọi người dân trên địa bàn huyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua chính là tiêu chí văn hóa (tiêu chí 16), một trong những tiêu chí quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

Nhiệm vụ quan trọng

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, cho biết: "Xây dựng nếp sống văn hóa mới và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân được xác định là một nhiệm vụ quan trọng và luôn song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế".

Ngay sau khi huyện Sông Lô được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2009, đặc biệt là từ khi huyện bắt tay vào thực hiện các tiêu chí thuộc Chương trình MTQG về xây dựng NTM, Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ và các phòng, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí văn hóa, thể hiện qua hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí văn hóa, huyện Sông Lô xác định: xây dựng tiêu chí văn hóa trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình làng, xã văn hoá, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng NTM. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong huyện.

Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ Sông Lô đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, mừng thọ, lễ hội; UBND huyện xây dựng chương trình hành động về xây dựng gia đình văn hoá, làng, xã văn hoá.

Huyện cũng ra quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ huyện đến cơ sở; Huyện uỷ, UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại địa phương...

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo ban công tác mặt trận các xã, thị trấn trong toàn huyện chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương tăng cường công tác xây dựng hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy ước, hương ước làng, xã văn hóa gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

"Xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa trong xây dựng NTM chính là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Tuy nhiên, đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân đồng thời với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Sự quyết tâm, đồng thuận ấy sẽ giúp phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Sông Lô ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn" - Ông Đỗ Ngọc Cơ.

Các địa phương trong huyện đều thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống”…

Huyện cũng đã tăng cường đầu tư các nguồn lực cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa kết hợp với phương châm xã hội hóa trên cơ sở người dân chủ động đóng góp và Nhà nước hỗ trợ. Qua đó, đã tạo nền tảng cho sự phát triển văn hóa trên cả 2 mặt là: thiết chế văn hóa và chất lượng văn hóa trên địa bàn toàn huyện.

Hiếu, hỉ đi vào nề nếp

Đến nay, 175/175 thôn làng trên địa bàn huyện Sông Lô đã xây dựng hoàn thiện hương ước và đưa vào thực hiện. Việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội... trong các thôn làng, khu dân cư ở các xã, thị trấn đã không còn tình trạng tổ chức lãng phí, ăn uống linh đình, các hủ tục mê tín dị đoan cũng dần bị bãi bỏ.

Phong trào sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh với hàng chục CLB thể dục thể thao, văn nghệ được thành lập tại các xã, thị trấn, thu hút hàng trăm người thường xuyên tham gia luyện tập và tổ chức thi đấu...

Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương những gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, làng, xã xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng xã, văn hóa.

Đến nay, toàn huyện Sông Lô đã có 18.671/24.511 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 76,1%, trong đó, có 14.948 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liền, đạt tỷ lệ 61%; toàn huyện có 125/175 thôn, làng đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, trong đó có 96/175 thôn dân cư đạt danh hiệu thôn dân cư văn hoá 3 năm liên tục; đặc biệt toàn huyện đã có 41/175 thôn dân cư được nhận danh hiệu Làng văn hoá cấp tỉnh.

Ông Đỗ Mạnh Hà, Trưởng phòng VH-TT huyện Sông Lô, cho biết: Để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện tăng cường chỉ đạo các địa phương tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM.

Trong đó tập trung thực hiện tốt nội dung đoàn kết để xây dựng đời sống kinh tế ổn định, phát triển; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng...

Xây dựng đời sống văn hóa không phải chỉ là những con số mà phải là sự cảm nhận, thấy được sự thay đổi trong đời sống văn hóa ở mỗi địa phương, mỗi gia đình và mỗi người dân. Đó mới chính là mục tiêu cuối cùng của tiêu chí xây dựng văn hóa trong Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

BẢO CHÂU (Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Vĩnh Phúc)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận