Thứ tư, 21/11/2018 06:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yêu cầu về năng lực khi vận hành trạm bơm điện cố định

21/09/2012, 09:51 (GMT+7)

Yêu cầu về năng lực của các tổ chức quản lý, vận hành trạm bơm điện cố định

* Yêu cầu về năng lực của các tổ chức quản lý, vận hành trạm bơm điện cố định?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 40/2011TT-BNN ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ NN - PTNT quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi; yêu cầu về năng lực đối với các tổ chức quản lý, vận hành trạm bơm điện cố định

1. Đối với trạm bơm điện lớn, loại máy bơm từ 12.000m3/h trở lên:

a) Trạm bơm có 3 máy trở xuống: bố trí ít nhất 1 kỹ sư thuỷ lợi (hoặc cơ điện), 3 trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi).

b) Trạm bơm từ 4 - 8 máy bố trí ít nhất 2 kỹ sư, trong đó phải có ít nhất 1 kỹ sư cơ điện, 6 trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi).

c) Trạm bơm có trên 9 máy thì bố trí 4 kỹ sư, trong đó có ít nhất 1 kỹ sư cơ điện, 10 trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi).

2. Đối với trạm bơm điện có loại máy bơm có công suất từ 7.000m3/h đến dưới 12.000m3/h:

a) Trạm bơm có 3 máy trở xuống bố trí ít nhất 1 cán bộ có trình độ cao đẳng thuỷ lợi (hoặc cơ điện) trở lên, 3 trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi);

b) Trạm bơm từ 4-8 máy bố trí ít nhất 1 kỹ sư (thuỷ lợi hoặc cơ điện), 5 trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi);

c) Trạm bơm có trên 9 máy thì bố trí ít nhất 2 kỹ sư, trong đó có ít nhất 1 kỹ sư cơ điện, 7 trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi).

Cứ tăng thêm 4 máy thì bố trí tăng thêm 1 cán bộ trung cấp; tăng thêm 5 máy thì bố trí tăng thêm 1 kỹ sư.

3. Đối với trạm bơm điện có loại máy bơm có công suất từ 4.000m3/h đến dưới 7.000m3/h:

a) Trạm bơm có ít hơn 4 máy bơm bố trí ít nhất 2 cán bộ trung cấp (thuỷ lợi hoặc cơ điện, trong đó có ít nhất 1 trung cấp cơ điện).

b) Trạm có từ 4-10 máy bố trí ít nhất 1 cán bộ có trình độ cao đẳng (thuỷ lợi hoặc cơ điện) trở lên, 3 cán bộ có trình độ trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi trong đó có ít nhất 1 trung cấp cơ điện).

c) Trạm có trên 10 máy bố trí ít nhất 1 cán bộ có trình độ từ đại học (thuỷ lợi hoặc cơ điện) trở lên, 2 cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên và 5 trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi).

Cứ tăng thêm 5 máy thì tăng thêm 1 trung cấp cơ điện; tăng thêm 10 máy thì bố trí tăng thêm 1 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện.

4. Đối với trạm bơm có loại máy bơm có công suất từ 1.000m3/h đến dưới 4.000 m3/h

a) Trạm bơm có ít hơn 4 máy bơm bố trí ít nhất 1 cán bộ có trình độ trung cấp (thuỷ lợi hoặc cơ điện).

b) Trạm có từ 4-10 máy bố trí ít nhất 2 cán bộ có trình độ trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi trong đó có ít nhất 1 trung cấp cơ điện).

c) Trạm có từ 10-15 máy máy bố trí ít nhất 1 cán bộ có trình độ từ cao đẳng (thuỷ lợi hoặc cơ điện) trở lên, 2 cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên.

d) Trạm bơm có trên 15 máy bố trí ít nhất 1 kỹ sư (thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện); 3 cán bộ có trình độ trung cấp (cơ điện hoặc thuỷ lợi trong đó có ít nhất 2 trung cấp cơ điện).

Cứ tăng thêm 5 máy thì tăng thêm 1 trung cấp cơ điện; tăng thêm 10 máy thì bố trí tăng thêm 1 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện.

5. Đối với trạm bơm có máy bơm có công suất dưới 1.000m3/h:

a) Công nhân, người quản lý, vận hành trạm bơm có máy bơm có công suất dưới 1.000 m3/h phải có trình độ ít nhất từ trung học phổ thông trở lên và phải tham gia 1 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

b) Trường hợp trạm có trên 5 máy phải bố trí 1 công nhân vận hành bơm điện (đã qua đào tạo công nhân kỹ thuật từ 3 đến 6 tháng). Đối với các trạm bơm có số lượng từ 7 máy bơm trở lên phải bố trí 1 cán bộ trung cấp thủy lợi hoặc cơ điện.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận