Thứ hai, 21/05/2018 08:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trình tự, thủ tục công bố đạt chuẩn NTM

20/11/2014, 09:18 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM.

Theo đó, UBND xã đăng ký xã đạt chuẩn NTM trước ngày 10/12 của năm liền kề trước năm đánh giá. UBND cấp huyện chỉ xác nhận đối với xã đã đạt chuẩn 14 tiêu chí trở lên (tính đến ngày đăng ký) và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá.

Trình tự, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM gồm các bước: UBND xã tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn NTM; UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM; UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM trước ngày 10/11 hằng năm.

UBND huyện phải đăng ký huyện đạt chuẩn NTM trước ngày 15/12 của năm liền kề trước năm đánh giá. UBND cấp tỉnh chỉ xác nhận đối với huyện đã có 50% số xã đạt chuẩn (tính đến thời điểm đăng ký) và có đủ điều kiện phấn đấu trong năm đánh giá.

Trình tự, thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn NTM gồm 3 bước: UBND huyện tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM; UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM; Bộ NN-PTNT tổ chức thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM trước ngày 15/12 hằng năm.

UBND tỉnh đăng ký tỉnh đạt chuẩn NTM trước ngày 20/12 của năm liền kề trước năm đánh giá. Bộ NN-PTNT chỉ xác nhận đối với tỉnh đã có 60% số huyện đạt chuẩn tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu trong năm đánh giá.

Trình tự thủ tục, công nhận tỉnh đạt chuẩn NTM gồm: UBND tỉnh tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tỉnh NTM; Bộ NN-PTNT tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận tỉnh đạt chuẩn NTM trước ngày 25/12 hằng năm.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận