Thứ bảy, 22/09/2018 06:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổi mới toàn diện việc đào tạo cán bộ của Đảng

04/08/2011, 13:51 (GMT+7)

Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới toàn diện đào tạo cán bộ của Đảng.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị

Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần tập trung nghiên cứu, đổi mới toàn diện chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; xác định đối tượng, xây dựng nội dung chương trình phù hợp và đáp ứng với yêu cầu mới. Đây là một trong những yêu cầu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tô Huy Rứa, ngày 3/8, tại hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh Học viện cần rà soát lại toàn diện các hoạt động để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng cực kỳ quan trọng là trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học, lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị”; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, doanh nghiệp, cán bộ khoa học hành chính và nghiên cứu khoa học lĩnh vực hành chính.  Bí thư Trung ương Đảng, Tô Huy Rứa nêu rõ học viện là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao nhất, quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị cũng như hệ thống các cơ quan sự nghiệp, doanh nghiệp lớn của đất nước. Do vậy, việc hoàn thành trách nhiệm của học viện có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.  Ông Tô Huy Rứa chỉ rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa sống còn, khẳng định vị thế, sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện chính là đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị. Học viện cần nhanh chóng xây dựng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho từng loại cán bộ theo yêu cầu, trình độ, tính chất công việc; đồng thời phải sớm hình thành những chương trình đào tạo tiền bổ nhiệm, hậu bổ nhiệm, đào tạo lại, nâng cao cho từng chức danh cán bộ trong tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.  Đề cập đến công tác nghiên cứu khoa học của học viện, ông Tô Huy Rứa đề nghị, phải tập trung làm sáng tỏ những vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra, coi trọng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời phục vụ cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.  Trọng tâm của công tác nghiên cứu ở học viện cần tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm làm sáng tỏ bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Marx-Lenin, của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tiếp tục những tìm tòi sáng tạo về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề về phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội; những vấn đề đang đặt ra đối với quốc tế và khu vực, v.v..  Cũng tại Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, học viện đã xác định phương hướng chung năm học 2011-2012 là “đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.” Học viện đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng tất cả các hệ đào tạo, thực hiện tốt hơn quyền chủ động của các học viện trực thuộc trong phân cấp quản lý đào tạo. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, đóng góp những sản phẩm khoa học có giá trị phục vụ tốt nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước.  Học viện đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triển khai rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiệu quả hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác nghiên cứu Lịch sử Đảng trên cơ sở tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam... Hội nghị làm việc đến ngày 5/8.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận