Chủ nhật, 18/11/2018 07:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa

30/12/2014, 16:32 (GMT+7)

Ngày 1/12/2014 Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BNNPTNT Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy định về các bệnh phải kiểm tra định kỳ; nội dung, phương pháp kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra đối với các bệnh phải kiểm tra định kỳ.

Áp dụng đối với các các cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa trên lãnh thổ Việt Nam; các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Các bệnh phải kiểm tra định kỳ, gồm: Bệnh ở trâu, bò: lở mồm long móng,  sảy thai truyền nhiễm, lao, xoắn khuẩn; bệnh ở lợn: lở mồm long móng, dịch tả lợn, xoắn khuẩn;  bệnh ở dê: lở mồm long móng, xoắn khuẩn; bệnh ở gia cầm: cúm gia cầm thể độc lực cao.

Nội dung, phương pháp kiểm tra:

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lâm sàng và kiểm tra phản ứng tiêm nội bì (đối với bệnh lao) hoặc lấy mẫu để xét nghiệm mầm bệnh hoặc phát hiện kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên; phương pháp kiểm tra: Kiểm tra lâm sàng được thực hiện dựa trên triệu chứng lâm sàng của từng bệnh. Kiểm tra phản ứng tiêm nội bì và lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với từng bệnh hoặc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y Trung ương; tần suất kiểm tra: định kỳ 6 tháng kiểm tra một lần.

Các cơ sở đã được công nhận hoặc thuộc vùng đã được công nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh thuộc diện phải kiểm tra định kỳ và thời gian công nhận vẫn còn hiệu lực thì không phải thực hiện kiểm tra định kỳ đối với bệnh đó. Mẫu phải được xét nghiệm tại các phòng thử nghiệm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chỉ định

Xử lý kết quả kiểm tra:

Trường hợp không phát hiện bệnh: Cơ sở được sử dụng kết quả kiểm tra, xét nghiệm để làm thủ tục đăng ký cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh được kiểm tra định kỳ; trường hợp phát hiện bệnh thì thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định hiện hành đối với từng bệnh; đối với các bệnh chưa có quy định biện pháp phòng, chống cụ thể thì thực hiện giám sát, theo dõi và xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y Trung ương.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:

Cục Thú y xây dựng kế hoạch, thông báo cho cơ sở và tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm giống và bò sữa do Trung ương quản lý hoặc có vốn đầu tư nước ngoài; giám sát việc kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm giống trên phạm vi toàn quốc; hướng dẫn việc kiểm tra, lấy mẫu và xử lý kết quả kiểm tra.

Sở  NN-PTNT: Chỉ đạo Chi cục Thú y và các đơn vị liên quan: Xây dựng kế hoạch, thông báo cho cơ sở và tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa do địa phương quản lý.

UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thông tư này.

Chủ cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa: Phối hợp với cơ quan thú y thực hiện kiểm tra định kỳ; chi trả kinh phí kiểm tra, lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm mẫu theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2014 của Bộ Tài chính; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

Các phòng thử nghiệm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chỉ định chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm và trả lời kết quả theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2015.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận