Thứ hai, 25/06/2018 05:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thu hồi rừng đã giao và bồi thường

03/08/2012, 10:02 (GMT+7)

Nhà nước thu hồi rừng đã giao cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong những trường hợp nào?

* Nhà nước thu hồi rừng đã giao cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Theo Điều 26Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Nhà nước thu hồi rừng trong những trường hợp sau đây:

1. Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia;

2. Nhà nước có nhu cầu sử dụng rừng và đất để phát triển rừng cho lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

3. Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng;

4. Rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn;

5. Sau mười hai tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng;

6. Sau hai mươi bốn tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động phát triển rừng;

7. Chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

8. Rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng;

9. Chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật.

* Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng được thực hiện bằng những hình thức gì?

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng được thực hiệnnhư sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần rừng thì chủ rừng được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư, tài sản bị thu hồi.

2.Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng được thực hiện bằng các hình thức giao rừng, cho thuê rừng khác có cùng mục đích sử dụng; giao đất để trồng rừng mới; bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng tiền tại thời điểm có quyết định thu hồi rừng.

Trong trường hợp Nhà nước thu hồi rừng để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia hoặc để phục vụ lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt mà không có rừng để bồi thường cho việc tiếp tục sản xuất thì chủ rừng trực tiếp sản xuất ngoài việc được bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng tiền còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận