Chủ nhật, 23/09/2018 07:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xếp lương công chức cấp xã

21/08/2012, 10:53 (GMT+7)

Công chức cấp xã đang hưởng lương ở mức 2.26; nay có bằng đại học chuyên môn thì được hưởng lương mức 2.34; vậy sau 3 năm đủ hạng tăng lương theo bằng đại học là 2.64, lúc này phần mức 2.26 của hưởng theo bằng trung cấp lúc trước được tính thế nào? Nhập chung lại là bao nhiêu?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: duongthanhngocdtn@gmail.com xin tư vấn:

Công chức cấp xã đang hưởng lương ở mức 2.26; nay có bằng đại học chuyên môn thì được hưởng lương mức 2.34; vậy sau 3 năm đủ hạng tăng lương theo bằng đại học là 2.64, lúc này phần mức 2.26 của hưởng theo bằng trung cấp lúc trước được tính thế nào? Nhập chung lại là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ tại Thông tư liên tịch số 03/2010 ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định việc xếp lương đối với công chức cấp xã như sau:

Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới. Trường hợp thôi giữ chức danh cán bộ cấp xã và được bố trí làm công chức cấp xã.

Nếu đang xếp lương chức vụ theo bảng lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì được bảo lưu hệ số lương chức vụ đang hưởng trong 6 tháng, sau đó thực hiện xếp lương theo quy định Thông tư liên tịch này.

Nếu đang xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì tiếp tục hưởng lương theo ngạch, bậc công chức hành chính đã được xếp và hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng trong 6 tháng, sau đó thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại khoản 2 Điều 2, khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Thông tư liên tịch này được thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong thời gian giữ bậc lương theo ngạch, bậc công chức hành chính, cán bộ, công chức cấp xã có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (khiển trách hoặc cảnh cáo) thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cứ mỗi lần bị kỷ luật kéo dài thêm 6 tháng, bị kỷ luật cách chức kéo dài thêm 12 tháng thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định.

Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian bị trừ của năm đó cũng chỉ tính theo thời gian bị trừ của hình thức bị kỷ luật.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận