Thứ hai, 23/04/2018 03:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về phụ cấp thâm niên vượt khung

26/12/2008, 08:00 (GMT+7)

Bạn đọc ở hòm thư Thuduc@chicucthuyhem.org.vn hỏi:

Bạn tôi công tác ở một cơ quan Nhà nước có hệ số lương bậc 4,06. Năm 2008, bạn tôi có quyết định nâng lương gọi là phụ cấp vượt khung từ 12% lên 13%. Vậy xin luật sư hướng dẫn cách tính lương theo phụ cấp vượt khung là như thế nào?

Trả lời:

Qua thư bạn cho biết các thông tin thì bậc lương của bạn bạn hiện nay thuộc viên chức loại B, bậc 12, hệ số lương 4,06, ở bảng lương này có 12 bậc và tiếp theo là 4 mức lương vượt khung là 5%,7%,9% và 11%.

Căn cứ theo quy định của Nghị định 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 04 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. Điều kiện và tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

+ Về điều kiện:

- Cán bộ, công chức, viên chức đã có 3 năm (đủ 36 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định 204 và trong chức danh chuyên môn nghiệp vụ của một số ngành.

- Cán bộ, công chức, viên chức đã có 2 năm (đủ 24 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức loại B và loại C, bảng 3 và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 tại Nghị định 204.

+ Về tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện như hai tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên (Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử) trong suốt thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ hoặc trong thời gian của năm xét hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Cách tính thâm niên vượt khung đối với bạn của bạn như sau:

- Sau 24 tháng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn như đã nêu trên được tính hưởng thêm 1% (Trong thư anh không nêu bạn anh được xếp mức lương 4,06 từ năm nào nên luật sư lấy ví dụ bạn anh đang hưởng lương bậc 12 hệ số 4,06 từ năm 2005, đến năm 2008 hàng năm bạn anh đủ tiêu chuẩn để hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì thời gian bạn anh được xếp bậc 12 vào năm 2005 đến 2008 là 3 năm, được tính hưởng thêm 3% phụ cấp thâm niên vượt khung. Như vậy, bạn anh được hưởng mức phụ cấp thâm niên vượt khung là 8% ( 5%+ 3%) của mức lương cuối cùng trong ngạch chuyên viên bậc 12, hệ số lương 4,06.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận