Chủ nhật, 22/07/2018 04:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sửa đổi về điều kiện hưởng BHTN

29/01/2013, 09:52 (GMT+7)

Hiện nay vấn đề bảo hiểm thất nghiệp được đông đảo người lao động chúng tôi quan tâm, nhất là những vấn đề về điều kiện để được hưởng. Xin luật gia nêu rõ hơn về vấn đề này.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: honai80@gmail.com xin hỏi:

Hiện nay vấn đề bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được đông đảo người lao động chúng tôi quan tâm, nhất là những vấn đề về điều kiện để được hưởng BHTN. Xin luật gia nêu rõ hơn về vấn đề này.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN và Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN quy định: Điều kiện hưởng BHTN theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

Người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau:

+ Đã đóng BHTN đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BHTN, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 1 ngày trong tháng đó.

+ Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề, mức hỗ trợ học nghề được tính theo tháng trên cơ sở mức chi phí đào tạo của từng nghề. Mức hỗ trợ học nghề cụ thể theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo của từng nghề và từng người lao động nhưng không quá 6 tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Trên đây là những quy định về điều kiện để được hưởng BHTN. Bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận