Thứ năm, 13/12/2018 05:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bầu, bãi miễn trưởng thôn

29/11/2012, 10:28 (GMT+7)

Tôi tham gia Mặt trận của xã nên đề nghị luật gia nói rõ hơn những quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với trưởng thôn, chính sách của Nhà nước đối với trưởng thôn.

Ông Nguyễn Văn Thuận ở Hà Nam xin tư vấn:

Tôi tham gia Mặt trận của xã nên đề nghị luật gia nói rõ hơn những quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với trưởng thôn, chính sách của Nhà nước đối với trưởng thôn.

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố như sau:

Đề cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và giới thiệu phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố:

Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố giới thiệu phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố giúp việc (sau khi có sự thống nhất với Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố).

Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố thực hiện như đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố:

Trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Trường hợp thành lập thôn mới, tổ dân phố mới hoặc khuyết trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch UBND cấp xã chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời hoạt động cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố bầu được trưởng thôn mới, tổ trưởng tổ dân phố mới trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời;

Nhiệm kỳ của phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, thực hiện theo nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận.

Chế độ, chính sách đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố được quy định như sau:

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết; nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng; không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm thì tuỳ theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định chung, bác cần nghiên cứu thêm Thông tư số 09/2008 để vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận