Thứ tư, 21/11/2018 07:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bổ nhiệm lại công chức

26/10/2010, 10:54 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Thanh ở Hà Nội xin hỏi luật gia:

Hiện nay vấn đề bổ nhiệm lại đối với công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, tôi thấy còn một số cơ quan thực hiện khác nhau như về tiêu chuẩn, độ tuổi. Xin luật gia nêu rõ các quy định của nhà nước về những điều kiện, tiêu chuẩn được bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 24 ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định về bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như sau:

+ Khi hết thời hạn bổ nhiệm (mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm), trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền, thì cơ quan quản lý công chức phải thực hiện việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

 Về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm;

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

 Về thời điểm xem xét bổ nhiệm lại được quy định như sau:

- Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan quản lý công chức phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

- Quyết định bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất một ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm;

+ Công chức lãnh đạo, quản lý trước khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 5 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 2 năm công tác, cơ quan quản lý công chức xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu hết thời hạn bổ nhiệm lại mà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền bố trí phân công công tác khác.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận