Thứ tư, 20/06/2018 03:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cách tính đền bù khi Nhà nước thu hồi đất

08/05/2015, 06:13 (GMT+7)

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng...

Ông Nguyễn Hữu Lung ở Phú Thọ hỏi:

Gia đình tôi có thửa đất bị thu hồi để làm đường giao thông. Nguồn gốc đất này là đất vườn, ao và một phần thổ cư của gia đình sinh sống đã nhiều đời nay. Khi áp giá bồi thường, ban quản lý lại đánh đồng đất nông nghiệp để bồi thường giá thấp cho gia đình. Chúng tôi không đồng ý và đề nghị tính giá lại nhưng chưa được trả lời. Xin luật gia cho biết trường hợp của gia đình tôi bồi thường theo luật quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và các nghị định của Chính phủ như: Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì về nguyên tắc:

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định  bồi thường đất nông nghiệp.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường; diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Từ quy định nêu trên, xét về nguồn gốc của thửa đất gia đình đã sử dụng, hàng năm nộp tiền sử dụng đất bao gồm đất ở, đất vườn, ao, nay Nhà nước thu hồi thì phải được bồi thường với giá của từng loại đất. Ban quản lý trả giá chung theo giá đất nông nghiệp là chưa đúng với tính thần của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Gia đình bác cần làm đơn đề nghị ban quản lý dự án xem xét bồi thường cho theo đúng quy định của pháp luật. Trong khi chờ xem xét gia đình phải nghiêm chỉnh chấp hành việc giao đất cho Nhà nước để thực hiện dự án đúng tiến độ theo các văn bản đã cam kết.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận