Thứ năm, 21/06/2018 02:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chi hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông

12/01/2017, 07:10 (GMT+7)

Quyết định số 37/2016 ngày 24/11/2016 của UBND TP Cần Thơ quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông...

Anh Huỳnh Lê ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ  hỏi về mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trả lời:

Theo Quyết định số 37/2016 ngày 24/11/2016 của UBND TP Cần Thơ quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông như sau:

1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân có dự án thông tin tuyên truyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt để phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến nông; phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ, kết quả mô hình trình diễn, điển hình tiên tiến.

2. Hình thức và mức hỗ trợ tổ chức tuyên truyền

a) Phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu khuyến nông, bản tin khuyến nông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng;

b) Diễn đàn khuyến nông: Chi thuê hội trường; tài liệu; tiền nước uống, báo cáo viên; hỗ trợ ăn, ở, đi lại cho đại biểu tham gia diễn đàn. Mức hỗ trợ đại biểu tham gia diễn đàn theo quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Quyết định này; mức chi nước uống, báo cáo viên thực hiện theo quy định hiện hành về chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Chi cho hội nghị tổng kết công tác khuyến nông, hội thảo chuyên đề mức chi theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Uỷ ban nhân dân TP Cần Thơ về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp TP Cần Thơ;

d) Chi hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp cấp thành phố: Hỗ trợ chi phí 100% thuê gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu, trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chi thông tin tuyên truyền hội chợ; chi hoạt động của Ban tổ chức. Mức chi theo kế hoạch, dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt;

đ) Chi hội thi về các hoạt động khuyến nông thành phố, quận, huyện: Thông tin, tuyên truyền, thuê hội trường, trang thiết bị, văn phòng phẩm; chi ban giám khảo chấm thi; chi hội đồng tư vấn khoa học, soạn câu hỏi và đáp án; chi khai mạc, bế mạc; chi thức ăn, hoá chất, vật tư, dụng cụ phục vụ cuộc thi (nếu có); chi đạo diễn và biên tập chương trình thi; chi hỗ trợ đưa đón thí sinh dự thi và chi khác. Mức chi theo kế hoạch, dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt;

e) Xây dựng và quản lý dữ liệu hệ thống thông tin khuyến nông: Chi thuê đường truyền, mua phần mềm, cập nhật số liệu, bảo trì, bảo mật và các khoản chi khác theo thực tế.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận