Thứ hai, 25/06/2018 10:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách mới về tinh giản biên chế

12/12/2014, 08:13 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, theo đó Nghị định đã nêu rõ các trường hợp tinh giản biên chế. 

Bạn đọc gửi từ địa chỉ phongtraqn@gmail.com hỏi:

Vừa qua Chính phủ có chính sách về tinh giản biên chế. Xin luật gia nói rõ hơn về những trường hợp khác cũng nằm trong diện tinh giản biên chế. Đây là vấn đề bạn đọc rất quan tâm. Mong luật gia trả lời sớm.

Trả lời:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, theo đó Nghị định đã nêu rõ các trường hợp tinh giản biên chế. Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định 5 trường hợp tinh giản biên chế khác gồm các trường hợp sau:

Thứ nhất: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Thứ hai: Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Thứ ba: Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó giám đốc, kế  toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004;

Thứ tư: Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn Nhà nước, nhưng không bố trí được vị trí công tác mới.

Thứ năm: Những người làm việc trong biên chế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Nghị định của Chính phủ cũng quy định cụ thể chính sách tinh giản biên chế gồm: Chính sách về hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; chính sách thôi việc; chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận