Thứ bảy, 21/09/2019 01:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với quân nhân

29/01/2018, 06:41 (GMT+7)

Tại Thông tư số 162/2017 ngày 10/7/2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016 ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Anh Mai Văn Trực ở tỉnh Thanh Hóa hỏi:

Tôi là công chức quốc phòng, xin hỏi những điều kiện và chế độ chính sách do nghỉ hưu trước tuổi. Rất mong được giải đáp.

Trả lời:

Tại Thông tư số 162/2017 ngày 10/7/2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016 ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, quy định điều kiện và chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi như sau:

1. Đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi khi thuộc diện dôi dư biên chế ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm số lượng mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng hoặc không bố trí được vị trí công tác mới.

Các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi nêu trên phải được xem xét, đề nghị từ cấp ủy cơ sở đến cấp ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt

2. Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17, Điều 31 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, cụ thể như sau:

a) Đối với quân nhân chuyên nghiệp

- Cấp úy: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi;

- Thiếu tá, Trung tá: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; 

- Thượng tá: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

b) Đối với công nhân và viên chức quốc phòng: Nam 60 tuổi; nữ 55 tuổi.

c) Tuổi để xác định quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn tuổi so với tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm hướng dẫn tại điểm a hoặc so với hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân và viên chức quốc phòng tại điểm b khoản này ít nhất là một năm (đủ 12 tháng), được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hưởng lương hưu hằng tháng.

 Trường hợp hồ sơ không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ xác định được năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 và năm sinh của đối tượng để làm căn cứ tính tuổi nghỉ hưu.

Trên đây là những quy định chung, anh nghiên cứu vận dụng.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận