Thứ hai, 20/08/2018 09:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khối đơn vị sự nghiệp Bộ NN-PTNT tổng kết thi đua năm 2017

17/11/2017, 09:44 (GMT+7)

Thực hiện các nội dung ký kết Giao ước thi đua, ngày 17/11, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Ảnh: Lê Tuấn

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT (Khối I) bao gồm 7 đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Trung tâm Tin học và Thống kê, Tạp chí NN-PTNT.

Sau cuộc họp giao ước thi đua ngày 24/3/2017 các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và đăng ký các phong trào thi đua năm 2017 để tổ chức thực hiện, làm căn cứ bình xét thi đua năm 2017.

Kết quả thực hiện các nội dung giao ước thi đua, các đơn vị khối I đã thực hiện trọng tâm trọng điểm các nội dung như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ, đặc biệt là Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ NN-PTNT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành NN-PTNT.

Thực hiện phong trào thi đua do Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương phát động “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “chương trình hoá công tác, quy chế hoá công vụ, hiện đại hoá thông tin, dân chủ hoá cơ quan”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác. Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện đề án "tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ...

Về phương hướng thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Khối I tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ như tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân tại các đơn vị; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua được các đơn vị phát động trong năm, qua đó phát hiện và suy tôn các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến kịp thời khen thưởng, biểu dương.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đã được các cấp phát động trong thời gian qua, trọng tâm "Cả nước chung sức xây dựng NTN” và “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh”.

Các đơn vị trong Khối cũng đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2018. Tổ chức công tác thi đua của Khối theo nội dung đã được thống nhất. Phối hợp giúp 1 xã thuộc tỉnh Tuyên Quang hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới...

Ảnh: Lê Tuấn
Ảnh: Lê Tuấn
Ảnh: Lê Tuấn
BK

Đang được quan tâm

Gửi bình luận