Thứ sáu, 22/06/2018 12:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiêu chí đánh giá cán bộ công chức

09/11/2017, 06:35 (GMT+7)

Việc đánh giá cán bộ công chức vẫn theo Nghị định 56/2015, Nghị định 88/2017 chỉ bổ sung là phải đánh giá trước khi bình bầu thi đua khen thưởng hàng năm.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ manhhien@gmail.com xin hỏi luật sư:

Khi công chức không hoàn thành nhiệm vụ (bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách) thì đánh giá như thế nào? Thời điểm đánh giá ngay trong năm công tác hay để sau mới xét và có thay đổi gì giữa hai Nghị định của Chính phủ không?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo Nghị định số 56/2015 ngày 9/6/2015 và Nghị định số 88/2017 ngày 27/7/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56 về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức thì tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

đ) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

đ) Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

e) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

Về thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Nghị định 88 sửa đổi thời điểm bình xét sẽ được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Từ quy định trên thì việc đánh giá cán bộ công chức vẫn theo Nghị định 56/2015, Nghị định 88/2017 chỉ bổ sung là phải đánh giá trước khi bình bầu thi đua khen thưởng hàng năm.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận