Thứ ba, 28/01/2020 10:47 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xác định nội dung đăng ký lại khai sinh

10/10/2017, 06:35 (GMT+7)

Tại Nghị định số 123/2015 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015 của Bộ Tư pháp...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ phuquangan@gmail.com xin hỏi:

Gia đình tôi có người thân muốn xin đăng ký lại giấy khai sinh (về phần cha mẹ) có khác so với khai sinh trước đây và có yếu tố nước ngoài. Xin luật sư chỉ dẫn về các nội dung khi đăng ký lại khai sinh. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Tại Nghị định số 123/2015 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015 quy định việc xác định nội dung đăng ký lại khai sinh như sau:

1. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Thông tư này thì nội dung đăng ký lại khai sinh được xác định theo giấy tờ đó.

Trường hợp hiện tại thông tin về cha, mẹ, bản thân người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có thay đổi so với nội dung giấy tờ cấp trước đây thì người đó có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh việc thay đổi.

Nếu việc thay đổi thông tin là phù hợp với quy định pháp luật thì nội dung đăng ký lại khai sinh được xác định theo thông tin thay đổi; nội dung thông tin trước khi thay đổi được ghi vào “Phần ghi chú những thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh.

Ví dụ: Trong bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Văn A cấp năm 1970 ghi họ tên cha là Nguyễn Văn B, sinh năm 1955, quốc tịch Việt Nam. Nhưng hiện nay người cha đã thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Anh, thay đổi họ tên là Johny Nguyen, thì khi đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Văn A, người đi đăng ký phải xuất trình Quyết định của Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam và giấy tờ chứng minh việc có quốc tịch Anh, việc thay đổi họ tên của người cha; phần khai về người cha trong Giấy khai sinh được ghi như sau:

“Họ tên cha: Johny Nguyen, sinh năm 1955, quốc tịch Anh”.

“Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ: Người cha thay đổi họ tên và quốc tịch từ Nguyễn Văn B, quốc tịch Việt Nam, thành Johny Nguyễn, quốc tịch Anh.

2. Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi trong giấy tờ được cấp trước đây thì xác định và ghi theo địa danh hành chính hiện tại; việc thay đổi địa danh hành chính được ghi vào “Phần ghi chú những thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh.

Ví dụ: Nơi sinh, quê quán trong bản sao Giấy khai sinh trước đây của Nguyễn Văn A là “Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình”; hiện tại đã thay đổi địa danh huyện và tỉnh là “Xuân Hùng, Xuân Trường, Nam Định” thì ghi nơi sinh, quê quán theo địa danh hành chính hiện tại là: “Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình”.

“Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ: Nơi sinh, quê quán thay đổi từ “Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình” thành “Xuân Trường, Xuân Hùng, Nam Định”.

Trên đây là những quy định cụ thể và có ví dụ để hướng dẫn. Bạn nghiên cứu khi làm các thủ tục khai sinh lại cho người thân.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận