Thứ ba, 19/11/2019 12:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xử phạt vi phạm hành chính về phân bón

26/10/2016, 07:10 (GMT+7)

Nghị định số 115/2016 ngày 8/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013 ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp...

Anh Trương Xuân Khải ở tỉnh Đồng Nai hỏi, khi cơ sở sản xuất phân bón có vi phạm thì thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, huyện, tỉnh xử phạt tăng mức như thế nào so với quy định trước đây. Cấp xã có được tịch thu phương tiện sản xuất phân bón vi phạm không?

Trả lời:

Nghị định số 115/2016 ngày 8/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013 ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp, trong đó quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất; đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất; phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Từ quy định trên thì Nghị định này quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp đều được xử tăng mức tiền phạt đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Chủ tịch cấp xã cũng có quyền tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận