Thứ sáu, 25/05/2018 10:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ

18/11/2014, 09:29 (GMT+7)

Lãnh đạo phòng cấp huyện (là công chức, đang hưởng chế độ phụ cấp công vụ) được điều động về làm lãnh đạo một đơn vị sự nghiệp trên cơ sở quy hoạch thì là luân chuyển, còn lại là điều động.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: thamnnks1986@gmail.com hỏi:

Lãnh đạo tôi là Phó Trưởng phòng Lao động, thương binh & xã hội huyện được hưởng chế độ 25% phụ cấp công vụ. Nay anh được điều động về giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thì anh có được tiếp tục hưởng phụ cấp công vụ không? Và việc giao kinh phí hoạt động hàng năm có được tính như một công chức hay viên chức?

Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Điểm d, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP thì công chức, người lao động theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập đều không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

Việc luân chuyển cán bộ được quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Nghị định 93/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Theo đó, việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch.

Như vậy, lãnh đạo phòng cấp huyện (là công chức, đang hưởng chế độ phụ cấp công vụ) được điều động về làm lãnh đạo một đơn vị sự nghiệp trên cơ sở quy hoạch thì là luân chuyển, còn lại là điều động.

Nếu trường hợp là luân chuyển thì mới được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, còn các trường hợp khác không được hưởng.

Theo Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoặc cấp một phần kinh phí hoạt động được xác định là công chức.

Từ quy định nêu trên thì lãnh đạo anh vẫn được hưởng phụ cấp công vụ.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận