| Hotline: 0983.970.780

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân bón

Thứ Tư 11/12/2019 , 08:33 (GMT+7)

Cho đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về phân bón đã cơ bản hoàn thiện và đồng bộ.

10-35-35_sn_phm_phn_bon_phu_my_duoc_b_con_nong_dn_tin_tuong_lu_chon_4
Nghị định 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón hướng dẫn Luật Trồng trọt và thay thế Nghị định 108 có nhiều thủ tục hành chính được rút gọn, đơn giản cho doanh nghiệp và người dân.

Tại Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón hướng dẫn Luật Trồng trọt thay thế cho Nghị định 108 ban hành ngày 20/9/2017 vừa được Chính phủ ban hành, nhiều quy định được điều chỉnh theo hướng rút gọn, đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
 

Đồng bộ các thủ tục hành chính

Như vậy, cho đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về phân bón đã cơ bản hoàn thiện và đồng bộ, các văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, bao gồm Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón hướng dẫn thi hành một số điều tại chương Phân bón, Luật Trồng trọt 2018.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ NN-PTNT.

Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hoàng Trung, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP trong chương Phân bón có một số nội dung liên quan tới quy định thủ tục hành chính mới nên Cục BVTV đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chú ý để chủ động có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định về phân bón của Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP và QCVN 01-189:2019/BNNPTNT cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phân bón trong địa bàn quản lý được biết.

Tiến hành niêm yết công khai những nội dung quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện trong Nghị định số 84/2019/NĐ-CP tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của chi cục.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón đăng ký lưu hành, sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, quảng cáo phân bón… nghiên cứu quy định về phân bón của Luật Trồng trọt, Nghị định 84/2019/NĐ-CP, QCVN 01-189:2019/BNNPTNT và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
 

Những nội dung mới cần lưu ý

Theo Nghị định số 84, phân bón được phân loại theo nguồn gốc nguyên liệu gồm phân bón hóa học, phân bón hữu cơ, phân bón sinh học và phân loại theo phương thức sử dụng gồm phân bón rễ, phân bón. Việc phân loại chi tiết và giải thích từ ngữ chi tiết về các chỉ tiêu chất lượng quy định tại QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT.

Về quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu đã được cấp trước ngày 01/01/2020 được sử dụng cho đến hết thời hạn lưu hành ghi trong quyết định. Trước khi hết thời hạn lưu hành 3 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn.

Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nộp trước ngày 01/01/2020 nhưng chưa được cấp thì giải quyết theo quy định của Nghị định số 108/2017/NĐ-CP. Việc phân loại chi tiết phân bón để công nhận lưu hành thực hiện theo QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT.

Loại phân bón, thành phần, tên thành phần trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được cấp trước ngày 01/01/2020 chưa phù hợp với quy định tại QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT được tiếp tục áp dụng Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP làm căn cứ để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón cho đến khi hết thời hạn ghi trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành.

Hoặc các tổ chức, cá nhân đề nghị Cục BVTV xem xét, điều chỉnh loại phân bón, thành phần, tên thành phần của phân bón cho phù hợp với QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT, từ đó thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của quy chuẩn này.

Với giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, được cấp trước ngày 01/01/2020 được sử dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận. Giấy phép sản xuất phân bón cấp trước ngày 20/9/2017 có hiệu lực đến ngày 20/9/2022. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón là Cục BVTV.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 5 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP là cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương. Đối với các cơ sở sản xuất phân bón nếu buôn bán phân bón do mình sản xuất ra thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

10-35-35_huong_dn_su_dung_phn_bon_phu_my_2_1
Các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về phân bón đã cơ bản hoàn thiện và đồng bộ.

Chế độ miễn giảm kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu được quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 84/2019/NĐ-CP: thời hạn miễn giảm kiểm tra là 12 tháng, tần suất lấy mẫu kiểm tra chất lượng tối đa 20% trong vòng một năm do cơ quan kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên; hồ sơ và trình tự đề nghị miễn giảm thực hiện theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và 154/2018/NĐ-CP.

Về giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2020 (do Luật Trồng trọt không có quy định chuyển tiếp), Cục BVTV đã ban hành Công văn số 3010/BVTV-TTPC ngày 04/11/2019 đôn đốc các chi cục đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận.

Thẩm quyền quyết định áp dụng chế độ miễn giảm hoặc ngừng áp dụng chế độ miễn giảm là Cục BVTV. Các đơn vị được Cục BVTV ủy quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải là các tổ chức chứng nhận hợp quy có phòng thử nghiệm đáp ứng quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

Quy trình lấy mẫu, thử nghiệm chất lượng phân bón phục vụ công tác quản lý nhà nước, đối với loại phân bón chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp lấy mẫu thì tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phân bón phải xây dựng phương pháp lấy mẫu đối với phân bón này và được Cục BVTV phê duyệt trong thời hạn 20 ngày làm việc.

Trường hợp phương pháp thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng phân bón, các yếu tố hạn chế trong phân bón chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục BVTV phê duyệt phương pháp thử để áp dụng.

Về quy định chuyển tiếp, Nghị định 84 liệt kê rõ 7 nội dung chuyển tiếp được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

Quy định về Quảng cáo phân bón

Tại Điều 24 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP nêu rõ, văn bản xác nhận nội dung quảng cáo có giá trị trên phạm vi toàn quốc. Hiệu lực văn bản xác nhận nội dung quảng cáo ghi theo hiệu lực của Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Đối với hình thức quảng cáo hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện trước khi tiến hành quảng cáo ít nhất 2 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải có văn bản thông báo với Sở NN-PTNT nơi tổ chức quảng cáo.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam kết nối việc làm cho người lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam kết nối việc làm cho người lao động

Việc làm 24/11/2020 - 17:17

Trong tháng 10 và 11/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã kết nối được hàng ngàn việc làm cho người lao động với các Cty, doanh nghiệp.

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Việc làm 24/11/2020 - 17:16

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 158.393 người được giới thiệu việc làm, tương đương 17,7% số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Dự báo thị trường lao động những tháng cuối năm 2020

Dự báo thị trường lao động những tháng cuối năm 2020

Việc làm 24/11/2020 - 17:16

Cục Việc làm, Bộ LĐ – TB&XH đã đưa ra hai kịch bản dự báo số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho những tháng cuối năm 2020.

Sứ mệnh lịch sử của ngành Thú y trong thời kỳ hội nhập với thế giới

Sứ mệnh lịch sử của ngành Thú y trong thời kỳ hội nhập với thế giới

Kinh tế 24/11/2020 - 15:05

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT, 75 năm thành lập Báo NNVN, ông Phạm Văn Đông – Cục trưởng Cục Thú y đã có những trải lòng với NNVN.

Cuối năm, doanh nghiệp 'tăng tốc', nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Cuối năm, doanh nghiệp 'tăng tốc', nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Việc làm 24/11/2020 - 10:39

Cuối năm, thị trường lao động Vĩnh Phúc ổn định trở lại khi các doanh nghiệp tập trung phục hồi, tăng tốc sản xuất, kinh doanh sau thời gian trầm lắng bởi dịch Covid-19.

Thị trường lao động TP.HCM 'hồi phục' trong những tháng cuối năm

Thị trường lao động TP.HCM 'hồi phục' trong những tháng cuối năm

Việc làm 24/11/2020 - 10:34

Trong những tháng cuối năm, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lao động việc làm nhận định, thị trường lao động vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan để phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Top 100 nhà cung cấp chiến lược và ‘công thức’ tăng trưởng bền vững của VinMart/VinMart+

Top 100 nhà cung cấp chiến lược và ‘công thức’ tăng trưởng bền vững của VinMart/VinMart+

Doanh nghiệp 24/11/2020 - 09:59

Tại Hội nghị đối tác năm 2020, Ban lãnh đạo VinCommerce đã công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của hệ thống VinMart / VinMart+.

Chuối Việt Nam nhập khẩu vào Nhật Bản tăng rất mạnh, giá cao

Chuối Việt Nam nhập khẩu vào Nhật Bản tăng rất mạnh, giá cao

Kinh tế 24/11/2020 - 09:14

Năm nay, Nhật Bản tăng nhập khẩu chuối Việt Nam, với lượng và giá trị tăng mạnh. Giá chuối Việt Nam nhập vào Nhật cũng ở mức cao so với các nguồn cung khác.

Giá tiêu hôm nay 24/11: Sẽ tăng cao trong vụ mới!

Giá tiêu hôm nay 24/11: Sẽ tăng cao trong vụ mới!

Kinh tế 24/11/2020 - 08:20

Giá tiêu hôm nay 24/11/2020 tại thị trường thế giới được dự báo sẽ tăng mạnh trong vụ mùa thu hoạch mới. Giá tiêu trong nước cũng đang tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 24/11: Giảm thêm 300 đồng

Giá cà phê hôm nay 24/11: Giảm thêm 300 đồng

Kinh tế 24/11/2020 - 08:18

Giá cà phê hôm nay 24/11/2020 trong nước tiếp tục chiều giảm xuống, giảm trung bình 200 - 300 đồng, khiến giá cà phê trong nước quay về mốc 32 triệu đồng/tấn.

Giá heo hơi hôm nay 24/11: Tăng nhẹ ở vài nơi.

Giá heo hơi hôm nay 24/11: Tăng nhẹ ở vài nơi.

Kinh tế 24/11/2020 - 07:42

Giá heo hơi hôm nay 24/11/2020 ở miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000đ/kg. Trong khi, miền Trung đồng loạt chững giá, nhiều tỉnh tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay 24/11: Giảm sâu chưa từng có

Giá vàng hôm nay 24/11: Giảm sâu chưa từng có

Kinh tế 24/11/2020 - 07:41

Giá vàng hôm nay 24/11/2020 tại thị trường thế giới bất ngờ giảm sâu chưa có trong 4 tháng qua khi có thêm hãng phát triển vaccine thành công.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai

Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai

Lần đầu tiên 'Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai' được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long Hà Nội.

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 158.393 người được giới thiệu việc làm, tương đương 17,7% số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Top 100 nhà cung cấp chiến lược và ‘công thức’ tăng trưởng bền vững của VinMart/VinMart+

Top 100 nhà cung cấp chiến lược và ‘công thức’ tăng trưởng bền vững của VinMart/VinMart+

Tại Hội nghị đối tác năm 2020, Ban lãnh đạo VinCommerce đã công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của hệ thống VinMart / VinMart+.