Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân bón

Thứ Tư 11/12/2019 , 08:33 (GMT+7)

Cho đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về phân bón đã cơ bản hoàn thiện và đồng bộ.

10-35-35_sn_phm_phn_bon_phu_my_duoc_b_con_nong_dn_tin_tuong_lu_chon_4
Nghị định 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón hướng dẫn Luật Trồng trọt và thay thế Nghị định 108 có nhiều thủ tục hành chính được rút gọn, đơn giản cho doanh nghiệp và người dân.

Tại Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón hướng dẫn Luật Trồng trọt thay thế cho Nghị định 108 ban hành ngày 20/9/2017 vừa được Chính phủ ban hành, nhiều quy định được điều chỉnh theo hướng rút gọn, đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
 

Đồng bộ các thủ tục hành chính

Như vậy, cho đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về phân bón đã cơ bản hoàn thiện và đồng bộ, các văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, bao gồm Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón hướng dẫn thi hành một số điều tại chương Phân bón, Luật Trồng trọt 2018.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ NN-PTNT.

Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hoàng Trung, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP trong chương Phân bón có một số nội dung liên quan tới quy định thủ tục hành chính mới nên Cục BVTV đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chú ý để chủ động có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định về phân bón của Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP và QCVN 01-189:2019/BNNPTNT cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phân bón trong địa bàn quản lý được biết.

Tiến hành niêm yết công khai những nội dung quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện trong Nghị định số 84/2019/NĐ-CP tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của chi cục.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón đăng ký lưu hành, sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, quảng cáo phân bón… nghiên cứu quy định về phân bón của Luật Trồng trọt, Nghị định 84/2019/NĐ-CP, QCVN 01-189:2019/BNNPTNT và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
 

Những nội dung mới cần lưu ý

Theo Nghị định số 84, phân bón được phân loại theo nguồn gốc nguyên liệu gồm phân bón hóa học, phân bón hữu cơ, phân bón sinh học và phân loại theo phương thức sử dụng gồm phân bón rễ, phân bón. Việc phân loại chi tiết và giải thích từ ngữ chi tiết về các chỉ tiêu chất lượng quy định tại QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT.

Về quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu đã được cấp trước ngày 01/01/2020 được sử dụng cho đến hết thời hạn lưu hành ghi trong quyết định. Trước khi hết thời hạn lưu hành 3 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn.

Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nộp trước ngày 01/01/2020 nhưng chưa được cấp thì giải quyết theo quy định của Nghị định số 108/2017/NĐ-CP. Việc phân loại chi tiết phân bón để công nhận lưu hành thực hiện theo QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT.

Loại phân bón, thành phần, tên thành phần trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được cấp trước ngày 01/01/2020 chưa phù hợp với quy định tại QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT được tiếp tục áp dụng Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP làm căn cứ để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón cho đến khi hết thời hạn ghi trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành.

Hoặc các tổ chức, cá nhân đề nghị Cục BVTV xem xét, điều chỉnh loại phân bón, thành phần, tên thành phần của phân bón cho phù hợp với QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT, từ đó thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của quy chuẩn này.

Với giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, được cấp trước ngày 01/01/2020 được sử dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận. Giấy phép sản xuất phân bón cấp trước ngày 20/9/2017 có hiệu lực đến ngày 20/9/2022. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón là Cục BVTV.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 5 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP là cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương. Đối với các cơ sở sản xuất phân bón nếu buôn bán phân bón do mình sản xuất ra thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

10-35-35_huong_dn_su_dung_phn_bon_phu_my_2_1
Các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về phân bón đã cơ bản hoàn thiện và đồng bộ.

Chế độ miễn giảm kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu được quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 84/2019/NĐ-CP: thời hạn miễn giảm kiểm tra là 12 tháng, tần suất lấy mẫu kiểm tra chất lượng tối đa 20% trong vòng một năm do cơ quan kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên; hồ sơ và trình tự đề nghị miễn giảm thực hiện theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và 154/2018/NĐ-CP.

Về giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2020 (do Luật Trồng trọt không có quy định chuyển tiếp), Cục BVTV đã ban hành Công văn số 3010/BVTV-TTPC ngày 04/11/2019 đôn đốc các chi cục đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận.

Thẩm quyền quyết định áp dụng chế độ miễn giảm hoặc ngừng áp dụng chế độ miễn giảm là Cục BVTV. Các đơn vị được Cục BVTV ủy quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải là các tổ chức chứng nhận hợp quy có phòng thử nghiệm đáp ứng quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

Quy trình lấy mẫu, thử nghiệm chất lượng phân bón phục vụ công tác quản lý nhà nước, đối với loại phân bón chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp lấy mẫu thì tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phân bón phải xây dựng phương pháp lấy mẫu đối với phân bón này và được Cục BVTV phê duyệt trong thời hạn 20 ngày làm việc.

Trường hợp phương pháp thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng phân bón, các yếu tố hạn chế trong phân bón chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục BVTV phê duyệt phương pháp thử để áp dụng.

Về quy định chuyển tiếp, Nghị định 84 liệt kê rõ 7 nội dung chuyển tiếp được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

Quy định về Quảng cáo phân bón

Tại Điều 24 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP nêu rõ, văn bản xác nhận nội dung quảng cáo có giá trị trên phạm vi toàn quốc. Hiệu lực văn bản xác nhận nội dung quảng cáo ghi theo hiệu lực của Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Đối với hình thức quảng cáo hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện trước khi tiến hành quảng cáo ít nhất 2 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải có văn bản thông báo với Sở NN-PTNT nơi tổ chức quảng cáo.

Giá nông sản hôm nay 6/7: Cà phê quay đầu tăng, tiêu tăng nhẹ

Giá nông sản hôm nay 6/7: Cà phê quay đầu tăng, tiêu tăng nhẹ

Thị trường 06/07/2020 - 10:06

Giá nông sản hôm nay khởi sắc khi giá cà phê đầu tuần quay đầu tăng, còn giá tiêu tăng ở Đồng Nai trong khi chững lại ở các tỉnh khác.

Sơn Tịnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành công

Sơn Tịnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành công

Tái cơ cấu Nông nghiệp 06/07/2020 - 09:31

Nhờ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thành công, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã xây dựng được một nền sản xuất hiện đại, bức tranh nông thôn sáng, xanh, sạch, nông dân giàu có.

Giá vàng hôm nay 6/7 dự báo sẽ tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 6/7 dự báo sẽ tiếp tục tăng

Thị trường 06/07/2020 - 08:31

Giá vàng hôm nay ngày 6/7/2020 theo các nhà phân tích sẽ tiếp tục tăng trưởng do được hỗ trợ trong dài hạn nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng.

Giá heo hơi hôm nay 6/7: Tăng nhẹ ở vài nơi

Giá heo hơi hôm nay 6/7: Tăng nhẹ ở vài nơi

Thị trường 06/07/2020 - 08:29

Giá heo hơi hôm nay ngày 6/7/2020 tại miền Bắc tăng nhẹ ở một số địa phương. Tại miền Nam, giá heo ít biến động, vẫn giữ được mức giá cao.

Điện lực Hậu Giang giảm giá điện, tiền điện hơn 13 tỷ đồng cho khách hàng

Điện lực Hậu Giang giảm giá điện, tiền điện hơn 13 tỷ đồng cho khách hàng

Kinh tế 06/07/2020 - 08:01

Hàng ngàn hộ dân ở Hậu Giang đã được ngành điện hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện tiêu thụ, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm VnSAT lan rộng khắp Tây Nguyên

Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm VnSAT lan rộng khắp Tây Nguyên

Tái cơ cấu Nông nghiệp 06/07/2020 - 07:49

Thông qua sự hỗ trợ từ VnSAT, nhiều người dân trồng cà phê trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng mạnh dạn đầu mô hình tưới tiết kiệm với những ưu điểm vượt trội.

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại

Kinh tế 06/07/2020 - 05:23

Xuất khẩu rau quả trong tháng 6 đã tăng trưởng trở lại sau mấy tháng liên tục tăng trưởng âm.

Trái cây nhiệt đới độc lạ được giới thiệu tại TPHCM

Trái cây nhiệt đới độc lạ được giới thiệu tại TPHCM

Thị trường 05/07/2020 - 20:57

Nhiều người tiêu dùng TPHCM thích thú khi được tham quan và thưởng thức các loại trái cây độc lạ như cà chua socola, na nữ hoàng, sâm dây Ngọc Linh, mật ong chanh dây,…

Giá vàng hôm nay 5/7: Một tuần tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 5/7: Một tuần tăng mạnh

Kinh tế 05/07/2020 - 09:39

Giá vàng hôm nay ngày 5/7/2020 tại thị trường thế giới vẫn đang đứng ở mức cao quanh 8,5 năm. Trong nước, giá vàng sắp tiến đến ngưỡng 50 triệu đồng/lượng.

Khuyến khích chăn nuôi bò, nhưng khó chuyển đổi sang trồng cỏ

Khuyến khích chăn nuôi bò, nhưng khó chuyển đổi sang trồng cỏ

Kinh tế 05/07/2020 - 07:52

TS. Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), chia sẻ bất cập về chính sách phát triển nguyên liệu thức ăn gia súc ăn cỏ.

Vĩnh Phúc: Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động

Vĩnh Phúc: Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động

Thị trường 04/07/2020 - 15:17

Gần 17.000 lượt người đã được ở Vĩnh Phúc tư vấn về chính sách lao động, việc làm, học nghề và chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau đại dịch Covid - 19.

Đề nghị Bộ Tài chính xử lý vướng mắc trong áp thuế sản phẩm thủy sản

Đề nghị Bộ Tài chính xử lý vướng mắc trong áp thuế sản phẩm thủy sản

Kinh tế 04/07/2020 - 10:25

Bộ NN-PTNT vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xử lý vướng mắc trong việc áp thuế đối với sản phẩm thủy sản "chế biến" và "sơ chế".

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Giá nông sản hôm nay 6/7: Cà phê quay đầu tăng, tiêu tăng nhẹ

Giá nông sản hôm nay 6/7: Cà phê quay đầu tăng, tiêu tăng nhẹ

Giá nông sản hôm nay khởi sắc khi giá cà phê đầu tuần quay đầu tăng, còn giá tiêu tăng ở Đồng Nai trong khi chững lại ở các tỉnh khác.

Làm thế nào để hiện thực hoá nhà ở giá rẻ?

Làm thế nào để hiện thực hoá nhà ở giá rẻ?

Để có thể làm được nhà ở giá rẻ, theo các chuyên gia cần gỡ nhiều nút thắt về quỹ đất, pháp lý, biên độ lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Sơn Tịnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành công

Sơn Tịnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành công

Nhờ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thành công, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã xây dựng được một nền sản xuất hiện đại, bức tranh nông thôn sáng, xanh, sạch, nông dân giàu có.