Thứ sáu, 26/04/2019 07:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn

11/06/2013, 10:19 (GMT+7)

Hiện nay, ở xã tôi chuẩn bị bầu lại các trưởng thôn. Tôi rất quan tâm đến chức trách, nhiệm vụ của trưởng thôn để chúng tôi bầu những người có đủ năng lực, trách nhiệm...

Ông Nguyễn Văn Dũng Thái Bình xin tư vấn:

Hiện nay, ở xã tôi chuẩn bị bầu lại các trưởng thôn. Tôi rất quan tâm đến chức trách, nhiệm vụ của trưởng thôn để chúng tôi bầu những người có đủ năng lực, trách nhiệm cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 8/7/2009 của UBND tỉnh Thái Bình quy định về tổ chức, hoạt động của thôn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn. Quyết định này quy định chức năng của trưởng thôn như sau:

- Trưởng thôn có chức năng giúp UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước ở thôn về kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thôn, thông qua trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Trưởng thôn đại diện cho cộng đồng dân cư trong thôn thực hiện công việc tự quản của thôn.

Trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng thôn được quy định:

Phối hợp với Ban công tác Mặt trận triệu tập và chủ trì hội nghị thôn; Tổ chức thực hiện các nghị quyết của thôn; Tổ chức nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước; Bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn trong thôn; Tổ chức nhân dân thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Tổ chức nhân dân thực hiện nhiệm vụ do UBND xã giao; Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền xã giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Trên cơ sở nghị quyết của hội nghị thôn, ký hợp đồng dịch vụ sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn; Được UBND xã mời dự họp về các vấn đề liên quan, hằng tháng phải báo cáo kết quả công tác với UBND xã; Báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác tự phê bình, phê bình trước hội nghị thôn; Có trách nhiệm quản lý các nguồn tài chính, thực hiện thu - chi công khai, minh bạch và báo cáo với nhân dân tại hội nghị thôn.

Trên đây là những quy định chung, ông nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận