Thứ sáu, 22/02/2019 09:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

12/12/2011, 09:42 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: ngocdiem210986@yahoo.com.vn xin hỏi:

Tôi bắt đầu làm việc từ tháng 10/2009 tại cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước, hưởng lương 100% từ ngân sách Nhà nước. Theo quy định, cán bộ công chức công tác tại cơ quan tôi được hưởng phụ cấp công vụ từ Nghị định 157 của Chính phủ; ngạch của tôi là 01.004 thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ. Tuy nhiên, tôi chưa vào biên chế và đang hưởng theo chế độ hợp đồng lao động.

Vậy tôi xin hỏi, chế độ hợp đồng lao động như tôi có được hưởng phụ cấp công vụ hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 57 ngày 7/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và LLVT.

Đối tượng áp dụng là: Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập);

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập)…

Đối tượng quy định nêu trên đã được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định tại các văn bản sau đây: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT.

Tuy bạn đang làm hợp đồng, chưa được vào biên chế nhưng bạn được xếp lương theo ngạch chuyên viên theo Nghị định 204. Bạn cần xem lại nếu bạn làm việc hợp đồng theo Nghị định 68/2000 thì bạn được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định Nghị định 57.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận