Chủ nhật, 24/02/2019 09:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng Cty Lương thực miền Bắc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

26/03/2013, 10:16 (GMT+7)

Vừa qua, Tổng Cty Lương thực miền Bắc đã tiến hành lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn cơ quan.

Vừa qua, Tổng Cty Lương thực miền Bắc đã tiến hành lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn cơ quan. Tổng Cty đã ban hành quyết định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi các Cty thành viên, Văn phòng và các Ban của Tổng Cty để xây dựng báo cáo góp ý.

Các ý kiến góp ý của các Cty thành viên, Văn phòng và các Ban của Tổng Cty lương thực miền Bắc đều khẳng định bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bảo đảm các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và Văn kiện của Đại hội Đảng khóa XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo Hiến pháp đã khẳng định và làm rõ hơn bản chất, vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân và đã được thể hiện sự chủ động, tích cực của Nhà nước Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về cơ bản là đầy đủ, rõ ràng; đã thể hiện sâu sắc quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; đảm bảo tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và các lực lượng xã hội. 

Tuy nhiên, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn có một số nội dung cần bổ sung. Chẳng hạn, trong khoản 2 điều 4, Dự thảo viết: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Nội dung này, Tổng Cty Lương thực miền Bắc cho rằng, Đảng không chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân mà Đảng còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định của mình.

Khoản 1 điều 63 đề nghị xem xét bổ sung như sau: Nhà nước phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ, công bằng, bền vững, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa.

Khoản 2 điều 115 đề nghị bổ sung như sau: Việc thành lập Hội đồng nhân dân được thực hiện ở cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân được thành lập ở các đơn vị hành chính lãnh thổ do luật định phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị hành chính lãnh thổ và phân cấp quản lý.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận